jesusandmary

 

 

 L-MIRAKLU TA’ HIROSHIMA

  


 

Helsuha minn spluzzjoni atomika li harqet u qerdet dak kollu li kien hemm madwarhom, inkluz il-bini. Kif jispjegaw dan il-miraklu?

Sbieh il-jum tas-6 ta’ Awissu tas-sena 1945, bomber amerikan kien qed idur fis-smewwiet kahlana tal-belt gappuniza Hiroshima. Hadd mill-abatitani ma ghaddhielu minn mohhu li dak l-ajruplan kien ser jixhet fuqhom bomba li kienet ser iggib herba u qerda immaginabbli fuq il-belt.

Hekk kif il-bomba atomika kienet vicin l-art, il-belt inqerdet instantanjament. Il-bini kkrolla, nies ghebu minn wicc l-art, u ballun immens ta’ nar spara ‘l fuq u mewga qerrieda ta’ gas jahraq bla qies griet u tferxet b’heffa liema bhala ghal mili shah ma’ l-art.

Fost l-abitanti ta’ Hiroshima kien hemm Fr Shiffer, Gizwita missjunarju li kien jassisti l-hafna Kattolici ta’ dik il-belt, fil-bzonnijiet spiritwali taghhom. F’dik il-ghodwa tas-6 ta’ Awissu, 1945, kien ghadu kemm spicca l-quddiesa u pogga bilqieghda biex jiehu l-kolazzjoni.Hekk kif ghaddas il-kuccarina fil-grapefruit biex jiekol il-frotta ra lehha ta’ dawl qaww. Ghalewwel hu haseb li kien xi tanker taz-zejt li sploda fil-port, billi Hiroshima kien port ewlieni fejn il-Gappunizi jaghtu z-zejt lis-sottomarini taghhom. F’daqqa wahda sehhet spluzjoni tal-biza’. Jirrakonta: “ Forza nvizibbli refghetni mis-siggu u wadbitni fl-arja ghezzitni, habbtitni u dawritni ‘l hemm u ‘l hawn bhalma werqa titajjar f’buffura rih tal-harifa.”

Dak li jiftakar huwa li fetah ghajnejh u sab ruhu jiggieled ghan-nifs. Ta harsa madwaru u ma ra xejn; bahh kullimkien. L-istazzjon tal-ferrovija u l-bini f’kull direzzjoni ghosfru. Madankollu kull ma garrab, kien ftit griehi ta’ qtuh f’ghonqu kawza ta’ xi bicciet ta’ hgieg li taru ma’ l-ispluzzjoni. Sa fejn seta’ jghid hu kien hieles minn kull deni fiziku iehor.

Il-komunita’ zghira tal-Gizwiti, li taghha Fr Shiffer kien jifforma parti, kienet tghix hdejn il-parrocca, li kienet tmin blokki boghod mic-centru ta’ l-ispluzzjoni. Meta Hiroshima giet meqruda bil-bomba atomika, it-tmin membri tal-komunita’ gizwita kollha helsuha hafif, filwaqt li kull persuna f’perimetru ta’ kilometru u nofs mic-centru ta’ l-ispluzzjoni mietu instantanjament. Id-dar tal-gizwiti baqghet wieqfa, filwaqt li l-bini f’kull direzzjoni safa’ mwitti. Meta sehh dan Fr Hubert Shiffer kellu 30 sena. Mhux biss salva mill-mewt izda ghex ghal 33 sena ohra.

Kif nispjegaw il-fatt li dan il-grupp ta’ irgiel salva minn qerda atomika meta kulhadd u kollox inqered ? B’mezzi xjentifici huwa assolutament impossibbli li tispjegaha. Dettal interessanti huwa l-fatt li dan il-grupp ta’ kleru kien devotissmu tal-Messagg ta’ Fatima u dan il-messagg kienu jghixuh. Kienet is-Sinjura tas-Sema li helsithom bhala hlas ghall-fedelta’ taghhom lejha?

IL-GIZWITI JISTQARRU LI, IVA KIENET IS-SINJURA TA’ FATIMA LI HELSITHOM

Aktar ta’ l-ghageb huwa l-fatt li l-istorja ta’ Hiroshima kienet ripetuta gewwa Nagasaki ftit tal-jiem wara. Nagasaki kienet it-tieni belt milquta minn bomba atomika. Fiz-zewgt ibliet dawk li salvaw kienu kollha kattolici religjuzi. Id-djar gew kollha livellati ma’ l-art, imma d-dar tar-religjuzi ta’ Nagasaki baqghet wieqfa, sahansitra kien hemm xi twieqi li baqghu ntatti.

Wara r-rebha amerikana fuq il-Japan, it-tobba ta’ l-armata amerikana spjegaw lil Fr. Shiffer li gismu ma jdumx ma jiddeterorja minhabba r-radjazzjoni. Baqghu tassew imnixxfa u mistghagba meta t-tobba ezaminawh u sabu li ma kellux radjazzjoni mill-bomba. Dawk kollha li kienu fl-epicentru kellhom jixorbu tant radjazzjoni li suppost li mietu fi ftit minuti. Dawn l-ezamijiet fuq dan il-grupp ta’ religjuzi gizwiti minn Hiroshima saru ghal aktar minn 200 darba tul it-tletin sena li gew wara u ma sabu ebda effetti negattivi fuqhom.

Ir-religjuzi Gizwiti jghidu:” Ahna nemmnu li salvajna ghaliex ghexna l-messagg ta’ Fatima. Ghexna u tlabna r-Ruzarju f’dik id-dar.”

Ix-xjentisti sekulari ghadhom ma jistghu jemmnu dak li raw. Huma certi li hemm spjegazzjoni reali ghal dak li gara. Madanakollu wara aktar minn sittin sena ghad ma ghandhox risposta. Mill-lenti tax-xjenza dak li gara lil dawn il-gizwiti gewwa Hiroshima jmur kontra l-ligi fizika. Bilfors allura li xi forza ohra ‘l fuq minn natura kienet prezenti.

Jispjega Dr Stephen Rinehart mid-dipartiment tad-Difiza Amerikana, meqjus bhala espert internazzjonali fil-ghalqa ta’ spluzzjonijiet atomici:
“ Kalkolazzjoni ta’ malajr turi li kilometru ‘l boghod mic-centru ta’ l-ispluzzjoni it-temperatura taqbez l-20,000 grad Fahrenheit sa 30,000 b’mewga ta’ blast li l-qawwa taghha taqbez 600 libbra kull pulzier kwadru. Kieku l-gizwiti kienu anke barra l-kilometru mill-epicentru ta’ l-spluzzjoni ir-residenza taghhom kellha ukoll tinqered.

Bizzejjed nghidu li bi pressjoni ta’ 40 libbra kull pulzier kwadru ebda bniedem ma jista’ jibqa’ haj billi gismu jiddesintegra. Hwejgu jaqbdu f’temperatura ta’ 350 gradi Fahrenheit u l-pulmuni ma jkunux jistghu jiehdu nifs wiehed f’dik it-temperatura gholja.

F’distanza ta’ bejn 10 jew 15 il-kilometru ghalkemm jista’ jinghata l-kaz li xi bnedmin jsalvaw il-katastrofi, fi zmien 15 il-sena kollha jmutu minn xi forma ta’ kankru.

Ghal Alla, li halaq il-materja u l-energija, hija semplicement materja ta’ miraklu fejn issospenda l-ligijiet li jmexxuhom. Dak li sehh gewwa Hiroshima u Nagasaki.

Dan sehh ukoll fi zminijiet antiki meta Alla heles lit-tlett qaddejja leali tieghu, Sidrak, Misak u Abdenago .(DANJIEL KAP 3 VERSI 19 -24)

 

 

 

 

Make a free website with Yola