jesusandmary

 

 

 

 

 MARIJA SULTANA TAD-DAWL.

 

Marija hija s-Sultana tad-Dawl li ghandha ddawwal id-dlamijiet li bihom ahna mdawrin bihom.

Dawn id-dlamijiet ma jhalluniex naraw ir-rieda ta’ Alla fil-Ligi tieghu, imma din is-Sinjura tad-Dawl tmexxina biex ma nitflixklux.

Dawn huma d-dlamijiet li qed nitkellmu fuqhom:

Jien Alla Sidek: Ma jkollikx Alla iehor ghajri.

 

Kemm nies ghandhom allat ohra barra dak Veru. Jippreferu l-karriera, ix-xoghol, id-dar, il-flus,divertiment sfrenat u hwejjeg ohra qabel Alla. Jekk dawn jigu l-ewwel u qabel Alla, jekk noffendu ‘l Alla fihom dawn huma l-allat taghna.

La semmix l-isem ta’ Alla fil-batal:

Kemm guramenti foloz u dagha ghaliex ic-cirkustanzi ma kienux favorevoli.

Hares il-Hdud u l-Btajjel kollha:

Saret moda li jsir xoghol bla bzonn fil-Hdud u l-festi kmandati! Ghadu qatt hadd ma sar sinjur bix-xoghol tal-Hadd u qatt hadd ma sar fqir ghax ma hadimix il-Hadd. Min ihares il-hdud u l-festi kmandati jkollu l-Barka tal-Mulej.

Weggah lil missierek u lil ommok:

Ir-rispett lejn il-genituri, lejn l-awtorita civili u ekklesjastika naqas sew. Kemm nonqsu meta nghallmu lit-tfal taghna id-drittijiet taghhom, izda le d-dmirijiet.

La toqtolx: Kemm jinqatlu trabi qabel jitwieldu, kemm jinqatlu morda f’isem il-hniena u moghdrija(awtanasja), kemm qtil qisna qed noqtlu d-dubbien! Ma noqtlux bl-armi, izda kemm inferu u noqtlu bi lsienna u bil-vendetti, malfami, kalunji. Kemm gwaj ingibu u nkun il-kagun li hafna familji jinfirdu.

La tiznix u d-9 La tixtieqx hwejjeg ta’ l-ohrajn: id-divorzju, l-koabitazzjoni, zwieg ta’ l-istess sess, infedelta’ fiz-zwieg, ilbis hazing, xewqat ta’ partner iehor! Mhux biss, izda kemm gie li nkunu ta’ okazzjoni ta’dnub ghal haddiehor.

La tisraqx u l-10 La tixtieqx hwejjeg ta’ l-ohrajn: kemm serq nisimghubih! Lanqasgo darek ma tista’toqghod bi kwietek jew timxi fit-triq ghax jigu fuqek, jitolbuk dak kollu li ghandek u jaharbu. Kem serq b’ingann. Lanqas nistghu nixtiequ hwejjeg ta’ l-ohrajn.

La tixhidx haga b’ohra: Kemm kliem b’iehor! Kemm qerq bl-ohrajn! Kemm guramenti foloz! Kemm hsara u gwaj ingibu fuq l-ohrajn ghaliex ma nkunux sincieri.

Kemm gie li meta jaghfas fuqna s-salib tal-mard, inkwiet, xi disgrazzja, xi mewt insibu ruhna fid-dlam, ma inkunux nafus fejn ser naghtu rasna, u nsibu runa f’tentazzjonijiet kbar dwar il-fidi? Ghand min ser nirrikorru ghal ghajnuna? Hemm MARIJA S-SINJURA TAD-DAWL li ddawwalna fid-dlam li fih inkunu ninsabu. Hi tghinna u taghtina l-ghajnuna li nkunu nehtiegu meta ahna nitolbuhielha. Niftakru li hija l-Medjatrici tal-grazzji kollha. Ghalhekk nirrikorru lejha permezz tat-talba tar-Ruzarju Mqaddes li tant toghgobha.

 

Make a free website with Yola