jesusandmary

 

 X’JGHIDU FUQ MARIJA SSMA..................


Xejn ma jassigurana l-perseveranza fil-fidi hlief talb kontinwu u bil-qalb lil Marija.  Imma ahna nistghu nitolbu kontinwu.  Nghid iva, jekk inhobbu hafna lil Marija.


SAN ALFONS LIGUORI.L-arka ta’ noe kienet tixbiha ta’ Marija.  Bis-sahha ta’ l-arka il-bniedem salva mill-gharghar ta’ l-ilma hekk kif ahna bis-sahha taghha hlisna mit-telfin tad-dnub. Madakollu hemm differenza.  Permezz ta’ l-arka ftit kienu salvi, imma bis-sahha ta’ Marija, il-generu uman kollu gie mehlus mid-dnub.


SAN BERNARD.

 

L-isem ta’ Marija jfisser dawl jew kewba tal- bahar.  Ghaliex kien permezz ta’ Marija li fid-dinja gie id-Dawl Etern, Gesu’ Kristu.


SAN SIDOR.

Kunu devoti ta’ l-Isem Imqaddes ta’ Marija; itolbu lil Alla permezz taghha. Ahseb f’dan l-Imqaddes Isem u sejjahlu spiss bir-rispett kollu u qima li tixraqlu.


SAN GWANN BATTISTA DE LA SALLE.  

Aktar ma jkun onest il-hars tieghek u kliemek aktar tghogob lil Imqaddsa Vergni Marija. U akbar ikunu il-grazzji li hija xxerred fuqek minghand Binha Gesu’.


SAN GWANN BOSCO.


Make a free website with Yola