jesusandmary

 

 

X'QAL IL-PAPA BENEDITTU XVI FUQ IT-TALBA GHAZIZ TAR-RUZARJU.

 

Ir-Ruzarju huwa “ it-talba tan-nisrani li jimxi ‘l quddiem fit-triq tal-fidi, jsegwi lil Gesu’, precedut minn Marija.”


 “Hija xewqa taghna li nwettaq  ir-rieda materna tal-Vergni Marija, billi nikkomettu ruhna li nghidu r-Ruzarju bil-fidi ghall-paci fil-familji u fl-artijiet mxerrda mad-dinja kollha.”


 “ Ir-Ruzarju huwa mezz moghti mill-Vergni Marija biex nikkontemplaw lil Gesu’  u nimmeditaw  fuq hajtu, biex inhobbuh u nimxu warajh aktar fedelment.”


 “Gheziez zaghzagh, nistedinkom turu l-istima taghkom lil din it-talba tradizzjonali Marjana li tghinna nifhmu ahjar il-mumenti principali tas-salvazzjoni taghna imwettqa minn Kristu”


  “Gheziez morda nesortakom li dduru bil-kunfidenza lejn il-Vergni Marija billi ttennu dan l-ezercizzju ta’ tjieba, u tpoggu t-tamiet tal-bzonnijiet f’idejha.”


 Benedittu XVI jistieden lil mizzewgin friski li joholqu minn din it-talba tar-Ruzarju mument ta’ spiritwalita’ intimu fil-familja taht il-harsien tal-Vergni Marija.”


 Kull min jghid ir-Ruzarju jkun qed isegwi l-passi tal-Papa Benedittu XVI li jirrecita din it-talba kull filghodu u juzaha biex jikkontempla ma’ Marija l-wicc ta’ Kristu.

Make a free website with Yola