jesusandmary

 

 

OMM L-IZJED NADIFA............ITLOB GHALINA
 

Marija biss, mill-holqien kollu wara Binha Gesu' twieldet minghajr it-tebgha tad-dnub originali. L-azzjonijiet taghha, kliemha u hsibijietha kollha kienu taht il-kontroll tar-raguni u r-raguni taghha kienet suggetta kompletament ghal Alla. Kienet tipposedi l-erba virtuijiet kardinali ta' l-ghaqal, haqq, qawwa u qies fil-milja taghhom. Marija Ssma hadmet biex tkun mimlija bil-virtujiet permezz ta' sforzi u talb. Kienet attenta fuqha nfisha biex trazzan ir-rieda taghha u taghmel biss dik t'Alla biex toghgbu dejjem u f'kollox. Fuq kollox qatt ma nsiet t-talb li kien il-mezz biex tkun qrib Alla.

Nitolbu lil Marija,  l-mara kasta biex meta x-xitan jersaq lejn biex iwaqqana, hija tidhol ghalina u bil-ghajnuna taghha nohorgu rebbihin kontra kull hazen l-aktar tas-safa

 Zewg simboli biex juru l-kastita' ta' Marija huma il-gnien maghluq u l-ghajn ta' l-ilma ssigillata. Dawn  iz-zewg simboli jinsabu fil-ktieb ta' ghanja ta' l-ghanjiet: (Għan:4:12) Ġnien magħluq tajjeb int, oħti, għarusa tiegħi, ġnien magħluq tajjeb, għajn issiġillata.

Ix-xbiha ta' l-omm u l-iben jidhru jinkurunaw l-quccata tas-sigra li ghandha kemm il-fjur kif ukoll il-frott. Huma tixbihat ta' Marija Ssma kemm bhala vergni (il-fjura) kif ukoll bhal omm (il-frott.)

Make a free website with Yola