jesusandmary


IL-PREZZ TAL-PURGATORJU

Hafna nsara ta’ zmiena jghidu li l-Purgatorju huwa vojt ghaliex Kristu patta ghal dnubietna u allura ahna mmorru dritt il-Genna. Kemm hi idea zbaljata u tal-genn li tirraguna hekk. San Piju minn Pietralcina fis-sena 1920, jigifieri sentejn wara li gie ordnat sacerdot talab lid-direttur spiritwali tieghu biex joffri hajtu bhala vittma ghal-midimbin. Kiteb: “ Ghal zmien twil hassejt il-htiega li noffri lili nnifsi bhala vittma ghall-povri midimbin u ghall- erwieh tal-Purgatorju. Inhoss li dan hu li jrid minni Gesu....” Aktar tard f’hajtu kien jghid: “ Jehtigilna li nizvutjaw il-Purgatorju bit- talb taghna.” Imbaghad jigi l-Kattoliku modern u jghidlu: “Thabblix rasek, Padre, il-Purgatorju huwa vojt”!!!!!!!!!!!!!!

U ghal din il-bluha, ahna li nemmnu, irridu nghidu: “Il-Purgatorju jezisti". Huwa domma tal-fidi li wiehed irid jemmen jekk ma jridx ikun hati ta’ dnub mejjet. Kien fil-Koncilju ta’ Firenze tas-sena 1439 li l-knisja ddikjarat li dawk l-erwieh gusti li telqu qabilna u ghad fadallhom xi dejn li ghalih ghandhom ipattu qabel jircievu l-premju etern, dawn l-erwieh ikunu mnaddfa wara mewthom b’kastigi fil-purgatorju.” Il-Koncilju ta’ Trentu aktar tard jghid: “ Jekk xi hadd jghid, li wara li jircievi l-grazzja tal-gustifikazzjoni ghall-htija li taghha ikun nidem u li id-djun tal-kastig etern huwa mhassar b’tali mod li ma ghandu ebda kastig iehor temporali xi jhallas f’din il-hajja jew fil-Purgatorju, qabel ma jkun jista’ jidhol fis-saltna tas-Sema, halli dan ikun anatema.” Sfortunatament il-Purgatorju ma hux vojt, in fatti l-opinjoni kommuni fost it-teologi hija li bosta minn dawk l-erwieh li jispiccaw jidhlu fil-premju etern, ikollhom jghaddu mit-tbatijiet tal-Purgatorju, ghax kif tghid car l-Iskrittura xejn u hadd ma jidhol imnigges quddiem il-Mulej. (Apokalissi kap 21 ver 27)

IT-TLETT DESTINAZZJONIJIET WARA MEWTNA

Hemm tlett possibiltajiet wara mewtna: il-Genna, l-Infern u l-Purgatorju. L-ewwel tnejn huma eterni, jigifieri ma jispiccaw qatt u, ghaziz qarrej, ifhimha tajjeb il-frazi ma jispicca qatt, jigifieri jghaddi kemm jghaddi zmien tkun ghadek dejjem qisek qed tibda’.......................... L-Purgatorju huwa temporanju. Imqarraq mid-demonju, il-kattoliku modern jaf jghidlek li kulhadd jew hafna u hafna huma dawk li jsalvaw. (Allura ghix kif trid ghax fl-ahhar issalva, jipprova jipperswadik ix-xitan) Imma biex issalva trid tahdem ghall-premju. Kristu widdibna li hafna huma dawk li jaghzlu t-triq tal-qerda imma ftit huma dawk li jghaddu mit-triq id-dejqa.

li kieku l-knisja ma waslitx li turina li l-Purgatorju jezisti u din hija domma (twemmin) ir-raguni taghna tipperswadina li dan il-lok jezisti: Ahseb ftit fuq dan il-fatt. Pietru u Pawlu kienu tewmin li twieldu fl-istess jum u mietu fl-istess jum. Pawlu kien halliel, jisraq fejn jista’, sakranazz u dizonest. Pietru kien kuntrarju tieghu, jghozz u jhares il-ligi ta’ Alla u virtuz hajtu kollha sa mal-mewt giet izzuru. Pero’ ftit qabel ma miet, Pawlu gharaf il-bluha tieghu u nidem u quddiem is-sacerdot talab mahfra ta’ htijietu kollha. Fuq is-sodda tal-mewt irrikoncilja ruhu ma’ Alla. Nistaqsu lilna nfusna: Tajjeb li Pietru u Pawlu, t-tnejn imorru l-genna fl-istess hin? Ir-raguni umana taghna tghidilna li le.

Ghalkemm Gesu’ jaghti l-possibilta’ lil kulhadd biex imur il-genna ghax l-Hniena Tieghu hija nfinita, il-Gustizzja Tieghu titlob li t-tajjeb li wiehed ikun ghamel ikun ippremjat u l-hazin ikun ikkastigat kemm f’din il-hajja kif ukoll fl-ohra. Jekk bniedem jithabat hajtu kollha biex ikun tajjeb filwaqt li l-iehor ma jimpurtah minn xejn, ma jistghux li t-tnejn jghaddu mill-bieb tas-salvazzjoni wiehed hdejn l-iehor. Jekk ikun hekk il-gustizzja hija dahqa. Pietru kien qed jipprepara ruhu ghall dan il-mument billi jhejji ghalih nnifsu l-libsa tat-tieg. Pawlu ftit kien jimpurtah mill-libsa tat-tieg. Huwa neza’ l-libsa tinten, mahmuga, u mqatta bis-sahha ta’ Kristu li hafirlu dnubietu. Kien Kristu li naddfu u libbsu l-libsa tat-tieg fl-ahhar mument. Dawk li jinsabu fil-purgatorju ma ppreparawx kompletament il-libsa tat-tieg fil-hin. Il-libsa tat-tieg taghhom kien ghad kellha xi tbajja.

Fi kliem iehor ma pattewx ghal ingustizzji li ghamlu u d-dnubiet li kkommettew fuq l-art. Tassew li nidmu minnhom, tassew li qerrewhom, tassew li ghamlu penitenza ghalihom, dik il-penitenza li tahom is-sacerdot. Imma dik il-penitenza kienet semplicement parti zghira ta’ l-ispiza li kellhom ihallsu ghal dnubiethom. Il-Katekizmu jghallimna li l-akbar hsara fid-dinja hija d-dnub il-mejjet u warajh jigi d-dnub il-venjal. Ghalhekk id-dnub jiswa’ sew hekk kif il-Genna hija ta’ valur kbir. Alla jippretendi li nhallsu il-prezz komplet ghat-tnejn. Ghal dawk li pattew tul hajjithom ghad-dnub li ghamlu u nidmu minnu ikun fadal ftit xi jhallsu. Ghaldawk li ftit taw kaz li jpattu ghall-hazen, Alla jippretendi l-hlas kollu sa l-inqas habba bhal ma jwiddibna Gesu: U minn hemm ma tohroxg qabel thallas l-inqas habba.(Mattew Kap 5 vers 26)

Mela ejjew ma nbaxxux il-prezz tad-dnub jew innaqqsu il-prezz tal-Genna – iz-zewg prezzijiet huma gholjin u z-zewg prezzijiet iridu jithallsu sa l-inqas habba. Fortunatament Alla ghandu pjan accellerat biex inhallsu lura d-djun taghna. Dak narawh aktar ‘l quddiem

. O Marija li dhalt fid-dinja minghajr htija itlob ghalina ahna li nersqu lejk

O Marija itlob ghal erwieh tal-Purgatorju.

Make a free website with Yola