jesusandmary

 


IR-RAGEL BIL-GHAQAL

 

Kien hemm ragel joqghod wahdu go dar f’rahal, fommu skiet u dejjem wara t-tieqa ta’ kamartu josserva dak li kienu jghidu u jaghmlu n-nies .

Kuljum kien jara incidenti jigru quddiemu. Il-jum ta’ qabel ra tifel jghin lil wiehed anzjan jerfa’ basket tqil b’xirja. Dak il-jum ra tifla tghajjat u tirrispondi lil ommha. Aktar ma kien jara inqas kien jitkellem.

Hekk kif kien inqas jitkellem, induna li kien jisma’ u jara aktar. Kien jisma’ nies jitkellmu u jghidu stejjer shah fuq dak u fuq l-iehor; min jghid il-verita’ u min jigdeb. Sema’ lil wahda mara tghid li rat iljunfant jaqbez ic-cint. U iehor jghid li f’hajtu qatt ma ghamel zball.

Ir-ragel bil-ghaqal induna li xi whud saru aktar tajba u ohrajn saru aktar hziena.  Imma hu sar aktar bil-ghaqal kull jum li kien jghaddi minn fuqu. Ghaliex ra li aktar ma bniedem jghid u jparla aktar jizbalja. Is-silenzju jaghmlek bniedem bil-ghaqal, ma tizbalja qatt u ma jiddispjcik qatt ghax bi kliemek ma toffendi lil hadd.

Osserva dejjem, tkellem mill-inqas, imma isma’ aktar. Dak jaghmlek persuna bil-ghaqal.
 

Make a free website with Yola