jesusandmary

 

MIN MA JITLOBX .............

 

 Gabillot mar fis-suq tal-belt biex ibiegh l-frott li gabar mill-ghelieqi tieghu. Wara nofs ta’ nhar tahbit, jghajjat u jnizzel il-prezzijiet, ried li qabel ma jirtira lejn id-dar, jidhol jiekol xi haga f’ristorant mimli nies, fejn soltu kienu anke jidhlu l-ahjar nies tal-belt.

Il-gabillot sab post fuq medja li vicin taghha kien hemm grupp ta’ nies jieklu u jiddiehqu bejnithom. Il-gabillot wara li gabuhulu l-ordni, radd is-salib u qal talba qabel beda’ jiekol.

Zaghzugh fost il-grupp ried jilghabha tal-helu u b’ton ta’ tmaqdir staqsa lill-gabilott jekk fid-dar tieghu kulhadd jaghmilx hekk. “Tassew li kull membru tal-familja tieghek jitlob?”

Il-gabillot li kien gab beda’ jiekol, nizzel il-bukkun ta’ l-ikel u rrisponda: “ Le, anke ahna ghandha xi whud li ma jitolbux.”

U rega’ staqsa z-zaghzugh biex jidher helu ma’ ta’ madwaru: “ Ah iva? U min ma jitlobx?”

U l-gabillot bit-tjubija kollha wiegbu lura: “ Per ezempju, il-baqar, il-hmar, il-hniezer..... bizzejjed tajtek informazzjoni?”

U kompla jiekol. L-iehor ghalaq halqu, dar lejn shabu miksur u ma qalx kelma ohra.

 

Make a free website with Yola