jesusandmary

 

L-EGOIZMU


Mara sinjura, imma xhiha ghal ahhar hekk kif mietet sabet ruhha quddiem ix-xitan li mill-ewwel tefghha fin-nar ta’ l-infern. L-anglu kustodju taghha haddem hafna mohhu biex jara jsibx xi haga biex isalvaha.

Fl-ahhar ftakar u qal lill-Mulej:” Din il-mara offriet basla mill-gnien taghha lill-wiehed fqir.”

 U Alla qallu: “Tajjeb; minhabba dik il-basla l-mara tista’ issalva. Ara hu l-basla, ohrog kemm jista’ jkun fuq il-bahar tan-nar b’tali mod li l-mara tkun tista’ taqbadha.  Imbaghad inti igbidha ‘l fuq. Jekk il-mara tibqa’ attakkata ma’ l-unika att tajjeb li ghamlet f’hajjitha, hija tista’ tkun migbuda sakemm tasal il-genna.”

L-anglu ghamel kif qallu Alla. Imqabbda mal-basla l-mara bdiet tiela’ lejn il-genna. Hekk kif kienet tiela’ bniedem midneb qabad mat-tarf tal-libsa taghha u beda’ tiela’ ‘l fuq anke huwa. Malajr ifforma ruhu kju ta’ kundannati lkoll telghin lejn il-genna, imqabbda mal-mara li kienet attakkata mal-basla.

Il-fila twila waslet hdejn il-kancell tal-genna. Il-mara baqghet bl-istess sentimenti li kellha fid-dinja, meta rat dawk in-nies kollha imqabbda mal-libsa taghha bdiet tghajjat: “ Il-basla hija tieghi. Itilquni .”

Dak il-hin zelqitilha l-basal minn idejha u ikoll kemm kienu regghu nizlu fl-infern.

HABIB,

IMLA’ IDEJK B’OPRI TAJBA GHAX DAWN BISS HUMA L-GARANZIJA TAS-SALVAZZJONI TIEGHEK.Make a free website with Yola