jesusandmary

TIRNEXXI META JKOLLOK SKOP.

 

Darba wahda moghza kienet ghaddejja ma’ shabha minn taht sigra u ddecidiet li tixxabbat maghha sakemm tilhaq il-quccata.

Xi whud minn shabha tal-grupp bdew jghajtu li dan ma kienx possibbli. Ohrajn bdew jghajtu li kienet gennata li tixxabbat ghax tispicca hazin filwaqt li ohrajn bdew ixenglu rashom u jghajtu li jekk titla’ kif ser terga’ tinzel.

Ilkoll baqghu jharsu ‘l fuq sa ma fl-ahhar il-moghza waslet fuq il-quccata. Stghagbu. Imma kif u ghaliex?

Ghax il-moghza kienet moghza truxa, ma tismaghax u meta rajthom jghajtu hasbet li dak kien inkoraggiment biex tkompli u tispicca.

 

TAGHLIMA: KUN TRUX GHAL KULL HSIEB NEGATTIV U L-ISKOP TIEGHEK GHANDU JKUN LI TILHAQ L-GHAN TIEGHEK.

Make a free website with Yola