jesusandmary

KIF TIXTIEQ LI N-NIES JIBQGHU JIFTAKRU FIK?


Snin ilu, ragel kien jinsab mal-mejda jixrob kafe’ u jiekol xi haga waqt li f’idu kellu l-gazzetta. B’sorpriza kbira ma riedx jemmen dak li kien qed jaqra. Ismu kien imnizzel mal-lista tal-mejtin. “Dawn tal-gazzetta zgur hadu zball u zball oxhon,” qal lilu nnifsu. Kien ixxukjat hafna jaqra ahbar ewlenija fuq il-mewt tieghu, izda meta mill-gdid gie f’tieghu ried jara n-nies x’jghidu fuqu.

L-obitwarju tieghu kien jinkludi sentenzi bhal: “ Ir-re tad-dinamite imut,” u “ Kien negozjant tal-mewt.” Ir-ragel kien il-bniedem li vvinta d-dinamite u meta qara il-kliem “merkant tal-mewt” staqsa mistoqsija lilu nnifsu.

“Wara mewti hekk ser nibqa’ mfakkar?” Iddecieda li dik it-triq ma kienitx it-triq li xtaq li jibqa’ imfakkar. U ddecieda li jibdel ir-rotta ta’ hajtu.

Minn dak il-jum stess beda’ jahdem biex fid-dinja ssaltan il-paci. Ismu kien Alfred Nobel. Halla somma ta flus biex tinghata bhaoa premju lil dawk li jahdmu ghall-gid tal-bnedmin. In -nies jiftakru fih bhala l-Premju Nobel, l-akbar fost il-premijiet kollha.

Il-Premju Nobel ilu jonora nies, irgiel u nisa, minn kull rokna fid-dinja ghall-kontribut siewi li jaghtu fix-xjenza, letteratura u hidma ghall-paci fid-dinja sa mis sena 1901.

 Fit-testment tieghu Alfred Nobel halla hafna mill-gid tieghu biex jitwaqqaf dan il-premju prestigjuz.


MORALI

QATT MA HU TARD BIEX TERGA’ TIBDA’ Make a free website with Yola