jesusandmary

TITNIKKIRX - HU DIK IL-QABZA


Darba kien hemm teacher li staqsiet lil l-iskulari fil-klassi: “ Kien hemm hames zringijiet fuq werqa kbira li kienet qed izzomm fil-wicc ta’ ghadira. Wiehed min dawn iddecieda li jaqbez fl-ilma. Kemm fadal zringijiet fuq il-werqa?”


Staqsiet lil bosta tfal u lkoll qalulha erba’. Filwaqt li wegbithom li r-risposta kienet tajba matematikament, kompliet tghidilhom li l-vera twegiba ma kienitx hekk.


It-twegiba korretta kellha tkun hamsa. Iva, il-hamsa kollha li huma ghadhom fuq il-werqa ghaliex ghalkemm zring wiehed iddecieda li jaqbez, dan kien ghadu hemm. Iddecida biss, imma ma qabizx.


Fil-hajja mhux li tiddecieda jghodd izda li  tiehu azzjoni. Kull vjagg jibda’ b’pass wiehed u mhux li tahseb li taghmel dak il-pass.


Tghallem li tkun bhal dak iz-zring li mhux biss jiddeciedi li jaqbez izda li attwalment jaqbez.

Make a free website with Yola