jesusandmary

IZ-ZEWG ANGLI


Fost il-hafna angli  fis-smewwiet kien hemm tnejn partikolari.

Wiehed minnhom kien dejjem bilqieghda jistrieh u l-iehor kien il-kuntrarju, dejjem ghaddej tiela u nizel mis-sema ghal l-art u vici versa.

Dak li kien dejjem jistrieh qal li l-iehor: " Ghaliex dejjem narak titajjar minn naha ghal l-ohra tad-dinja sa tasal quddiem Alla u viceversa?"

"Jiena nkun nghaddi messaggi minghand in-nies lil Alla li jibdew bil-kelmiet "Ghaziz Alla ghinni...." U ftit mumenti wara dan qal li l-iehor: " Ghidli ftit ghaliex dejjem narak bilqieghda?"

"Ghaliex ix-xoghol tieghi hu li ngorr lil Alla l-messagg li jibdew bil-kelmiet - Nirringrazzjak Mulej...."

Kif taraw hafna huma dawk li jitolbu lil Alla, u jghidulu " Mulej tini hekk, aghmilli hekk, ghinni f'din il-haga jew ghinni fl-ohra", imma hadd jew ftit huma dawk li jghidulu "Grazzi Mulej li tajni l-ghajnuna tieghek biex inqum wara lejl mistrieh, jew talli ghaddejt jum tajjeb jew talli ipprovdejtli l-ikel...."

Ma ghandix dubju li inti tinsab fl-ewwel kategorija, imma tinsab fit-tieni?


Make a free website with Yola