jesusandmary

QATT TAQTA' QALBEK


Lily hija tifla misthija u riservata. Madanakollu kien thobb tilghab il-ballun. Shabha tal-klassi kollha jghaddulha l-kummenti ghal interess li ghandha fil-lobgha tal-ballun. Imma minghajr ma taghti kaz tal-kritika ta' shabha hija ghandha determinazzjoni li tkompli miexja mal-pjanijiet taghha.

Kull jum, wara li kienet tasal mill-iskola, Lily kienet tispicca taghmel il-homework u tmur fil-gnien taghhom tipprattika il-ballun. Ommha kienet taf kemm kienet thobbha l-loghba tal-ballun u kienet tinkoraggiha b'kull mod.

Meta l-iskola giet biex taghzel min kien ser jirraprezentaha, Lily hadet  sehem fil-kompetizzjoni. Shabha bdew jghaddulha l-kummenti u jirridikolawha ghal darba ohra. Izda kemm hadu risposta f'waqtha. Tant wriet il-hiliet taghha li mhux biss rebhet izda giet maghzulha biex tirraprezneta l-iskola taghha. Ir-referees kienu ilkoll ta' fehema wahda li Lily kienet l-ahjar wahda. Shabha ilkoll siktu u sthaw jidhru quddiemha.


Ftakar li d-determinazzjoni, u r-rieda qawwija jghinuk biex takkwista dak li tixtieq minkejja li jkollok thabbat wiccek ma' bosta problemi u diffikulta'

Make a free website with Yola