jesusandmary

 

 AHNA LKOLL NGHUMU

Is-sacerdot kien anzjan izda wiehed ghaqli. Kien imdawwar miz-zaghzagh u wiehed minnhom, aktar fuq tieghu minn shabu staqsieh: " Inti tghid li bniedem li ghamel dak kollu li gie ghal idejh ghal mitt sena u qabel imut jitlob lil Alla mahfra, huwa jitwieled mill-gdid fis-smewwiet. U jekk iehor jaghmel delitt wiehed biss u ma jindimx jispicca fil-kastig ta' dejjem. Hekk sewwa u gust? Mitt-dellit kontra wiehed biss hafif."

Is-sacerdot ghaqli tbaxxa u gabar gebla ta' daqs xi ftit jew xejn goffa u qallu: "Jekk jiena nqieghed din il-gebla fuq wicc l-ilma ta' l-ghadira teghreq jew izzomm fil-wicc?."

"Tinzel fil-qiegh," wiegbu z-zaghzugh.

"U jekk naqbad mija minn din il-kwalita' ta' gebel u nqieghdhom go dghajsa u nimbotta d-dghajsa f'nofs ta' l-ghadira, jerghqu jew izommu fil-wicc?

"Izommu fil-wicc."

"Allura mitt gebla u dghajsa huma ehfef minn din il-gebla wahda?"

Iz-zaghzugh ma gharafx iwiegeb u s-sacerdot kompla jispjega: " Hekk jigri lill-bnedmin. Dak il-bniedem anke jekk ikollu hafna dnubiet imma jserrah fuq Alla ma jmuXr fil-kastig ta' dejjem. Bil-maqlub l-bniedem li jaghmel il-hazen, anke darba biss u ma jirrikorrix lejn il-hniena t'Alla jintilef darba ghal dejjem."


Make a free website with Yola