jesusandmary

 

Alla jinsab fostna

Is-suggett tal-film Laura hu xi haga hekk: Iz-zaghzugha Laura tinstab mejta fl-appartament taghha. Detective zaghzugh, David MacPherson jigi assenjt il-kaz biex jara min qatel lit-tfajla.

Huwa jqalleb l-appartament taghha ta’ taht fuq biex forsi jsib xi hjiel. Sab id-djarju u l-ittri taghha u jaqrhom kollha. Huwa jhoss li xi haga stramba qed tigri go fih. Jsib lilu niffsu jhobb lil din it-tfajla.

Lejla wahda waqt li jkun qieghed fl-appartament taghha jahseb fuq il-grajja taghha ghajnejh tmur bih u jorqod. Ftit minuti wara hoss jqajmu u hekk kif ihares jara fil-bieb mara sabiha.

Kienet Laura. Hija telqet ghal xi ftit taz-zmien minn darha biex tghaddih fil-kwiet u ma kienet taf xejn x’kien gara fl-appartament taghha. Il-vittma li instabet mejta u li wiccha kien sfigurat tablet lil Laura biex tuza l-appartament taghha meta hija kienet nieqsa.

Il-film jispicca b’Laura u Mark jinhabbu u jizzewgu.

Dan il-film jurina kif Alla jixtieqna nhobbuh billi nirriflettu fuq id-djarju u l-ittri tieghu li hija l-BIBBJA. X’inhija r-raguni li jiena nhoss ruhi ndifferenti li naqra l-kelma t’Alla, imbaghad ma narahiex bi kbira biex nghaddi sighat shah naqra rumanzi u kotba ohra bla sugu?

Make a free website with Yola