jesusandmary

 

 

ALLA QIEGHED MAGHNA

Sitta u tletin siegha wara l-ispluzzjoni u Andrew kienu ghadu taht it-tifrik. Missieru imhasseb ghal ahhar, kien jippassigja minghajr sabar madwar l-arja li l-pulizija ccircondaw bil-hbula biex hadd ma jersaq ‘l gewwa aktar minn hekk. Ibnu ta' 23 sena kien jinsab x'imkien taht it-tifrik ta' dak li xi darba kien blokk ta' bini ta' seba' sulari. In-nies tas-salvatagg kienu qed jaghmlu hilithom kollha u bla waqfien kienu jfittxu ghall- aktar persuni bit-tamali jsibuhom hajjin.

Ftakru ghadu tat-twelid jzommu f'diraghajh, u meta tfarfar ftit jaghti l-ewwel pass. Ftakru kemm inkih meta tilef iz-zewg sinniet ta' quddiem. Issa kien qed jibza li ibnu miet. Qalulu li hafna kienu ghadhom taht it-tifrik izda hemm tama kbira li jsibuhom hajjin. Imma ghalkemm offrewlu t-tama, f'qalbu thasseb li seta' miet.

Il-Missier taghna tas-sema jifhem li fina tinsab din il-biza. Qtuh il-qalb li nkunu fidili Lejh sa l-ahhar. Imma Huwa ghalhekk baghat lil Ibnu li ghadda minn tbatija fizika kbira biex jiksbilna l-helsien u jqieghed fina tama li nkunu ta' Alla u Tieghu biss. Lilu inservu sa l-ahhar nifs ta' hajjitna. Il-fidwa ta' Kristu helsitna minn nassa tad-dnub. Bi Kristu maghna ma ghandniex ghalfejn nibzghu. Qatt ma ahna ser nimxu wahedna fid-dlamijiet li bihom ahna mdawra. Il-fidi taghna iddawalna u tmexxina fit-triq tal-verita' u l-hajja.

 

Make a free website with Yola