jesusandmary

 


ID-DATE

 

Ragel imdahhal fiz-zmien dahal ghand bejjiegh tal-fjuri u talab li dan jaghmillu bukkett mill-isbah biex itih lin-neputija li l-ghada kellha date importanti hafna.

Il-florista ra li l-ragel kien entuzjazmat hafna u ta' kurjuz li kien staqsa lir-ragel: " Jekk ma jinturpax nistaqsik, xi kemm ghandha zmien in-neputija tieghek?"

Ir-ragel wiegbu minghajr tlaqliq: " Ghad ghandha biss hmistax il-jum."

Il-florista haseb li sema' hazin u mill-gdid qallu: " Ma fhimtikx. "

In-nannu tat-tifla wiegbu lura: " Ghad ghandha hmistax il-jum u d-date li ghandha huwa ma' Alla.  Ghada ser tircievi l-Maghmudija u Alla li mieghu ser tiltaqa' ghal ewwel darba se jahtarha bintu."

Kellu ragun dak in-nannu li jkun entuzjazmat billi n-neputija tieghu kienet maghzulha minn Alla biex tkun l-bint tieghu permezz tal-maghmudija. Kemm kellu idea kbira dak ir-ragel tas-sagrament tal-maghmudija.

U int u jien, kemm ghandna idea kbira ta' dan is-sagrament?

Iva permezz tal-maghmudija nsiru iben jew bint Alla, izda din il-grazzja biex nibqghu ngawduha jehtigilna nghozzu u napprezzawha. Ma tibqaghx fina jekk ahna ma nsostnuhiex bit-talb u t-taghlim tal-kelma ta' Alla. Hawn min irid jisraqilna u dan hu x-xitan u agenti hziena tieghu.

Ma nhallux jaghmel herba minna.Make a free website with Yola