jesusandmary

 

 

IL-KELMA TAL-MULEJ HI AQWA MINN KULL HAGA OHRA

 

 Zaghzugh wasal biex jiggradwa mill-universita' u missieru talbu biex jghidlu x'rigal jixtieq. Peress li kien jaf li missieru kien tat tajjeb talbu li jixtrilu karozza sports li kien ilu li tefa' ghajnejh fuqha. Meta waslet il-gurnata tant mistennija tal-gradwazzjoni, missieru sejjahlu fl-istudju u tat pakkett inqartas f'karta mill-isbha.

 Meta fetahha sab li fiha kien hemm Bibbja legata tal-gild. Qatt ma kien jistenna haga bhal din u rrabjat ghal ahhar hareg mid-dar biex qatt aktar ma dahal fiha. Haseb li missieru kien dahaq bih. "Tant ghandek flus din tajtni?", kienu l-ahhar kliem ta' ibnu. Ghaddew hafna snin u iz-zaghzugh irnexxi fin-negozju u l-hajja. Imma dejjem kien ishoss ir-rimors li huwa abbanduna lil missieru.

 Ghalhekk haseb biex imur jarah u jiskuza ruhu ta' din l-imgieba tant hazina. Imma qabel biss ma seta jaghmel l-arrangamenti biex imur, ircieva telegramma li kienet tghidlu li missieru miet. u li halla dak kollu li kellu lilu bhala wirt. Meta wasal fid-dar intela' b'dieqa kbira, izda ghal maghmul issa ma hemm kunsill. Beda jfittex il-Bibbja li kien ippresentalu missieru u meta saba ra li kienet ghadha kif tahielu.

 Bid-dmugh f'ghajnejh huwa beda jqalleb il-pagni wahda wahda meta f'hin minnhom jaqa' biljett li fuqu kien hemm miktub "Mhallsa kollha." Minn wara tal-ktieb tal-Bibbja taqa' ic-cavetta tal-karozza. Maghha kellha biljett ta' sid-ilhanut minn fejn intrat il-karozza, l-istess isem li ghandu kien ra ix-xewqa tieghu. Fuqha kien hemm miktub id-data tal-jum tal-gradwazzjoni u l-kliem "Imhallsa kollha." Il-missier tah dak li xtaq, il-karozza, imma ried jibghatlu messag importanti hafna li aqwa minn kull haga ohra, ahjar minn kull premju li qatt nistghu nircievu, ma hemmx aqwa mill-Kelma t'Alla. Hi ghandha tigi l-ewwel u qabel kollox. Prezzjuza iktar mid-deheb u d-deheb l-aktar fin.

Make a free website with Yola