jesusandmary

 

IL-QAWWA TA' KRISTU FINA

 

 It-tfajjel Robbie u nannuh kienu qed itajru tajra fuq gholja. It-tajra telghet hafna fil-gholi meta f'daqqa wahda shaba baxxa ghattieha u ma baqghetx tidher aktar. Wara xi minuti nannuh qallu: " Robbie donnu xi halliel fis-shaba seraqlek it-tajra."

 Robbie xengel tnejn rasu bhallikieku ried jghid lil nannuh: " Inti trid tghaddini biz-zmien?".

"Imma Robbie kif tista tkun cert li t-tajra ghadha fit-tarf ta' l-ispaga.?"

Robbie wiegbu lura: " Ghaliex jiena qed inhoss dak li inti ma tistax thoss: qed inhoss il-gibda tat-tajra fuq l-ispaga."

 

Din l-istorja turi ghala hafna minn nies li ma rawx lil Gesu' wara li Hu qam mill-mewt kienu certi li hu rebah il-mewt u qam mill-imwiet. Huma setghu jhossu l-gibda ta' Gesu' Rxoxt f'hajjithom. Setghu jhossu il-qawwa ta' Kristu Rxoxt tahdem fil-qalb taghhom.

Jiena nista' nghid li qed inhoss il-gibda ta' Kristu fil-hajja tieghi?

[1Kor:15:22] Għax bħalma l-bnedmin kollha jmutu f'Adam, hekk ilkoll jiksbu l-ħajja fi Kristu.

Make a free website with Yola