jesusandmary

 

KULHADD GHANDU L-ISTORJA TA’ HAJTU

 

Zaghzugh ta’ 24 sena kien qieghed ma’ missieru fuq it-train jhares mit-tieqa kollu mistghageb.

“ Missier, ara s-sigar kif qeghdin mexjin warajna.”

Missieru tbissem u koppja zaghzugha li kienet bilqieghda fil-qrib tat-harsa lejn iz-zaghzugh u thassrithu.

“Missier, ara s-shab jigru maghna.”

Il-koppja  ma felhitx tirrezisti aktar, daret fuq il-missier u qaltlu: “Ghaliex ma tiehux lit-tifel ghand tabib tajjeb?”

Il-missier tbissem u wegibhom: “ Hekk ghamilt u t-tnejn li ahna ghadna gejjin mill-isptar; ibni kien ghama mit-twelid u l-lum gie jara.”

Tghallem li qabel titkellem kun af li kull bniedem ghandu l-istorja tieghu. Tiggudikax lil haddiehor qabel verament tkun tafu sew. U anke jekk tkun tafu, il-gudizzju hallieh ghal Alla. Il-verita’ tissorprendik.

Make a free website with Yola