jesusandmary

 

 

 

L-ID

Giannino, li kellu xi sitt snin,  kien qed jakkumpanja lil ommu waqt li din kienet qed taghmel ix-xirja minghand tal-hanut.  Il-hlewwa tan-natural tat-tifel kienet tigbdek u ma kienx hemm persuna fil-hanut li ma kellmitux. 

Tal hanut ried jaghmillu kumplament. Nizzel minn fuq l-ixkaffa flixkun tal-hgieg mimli helu , fetah l-ghatu u offrieh lit-tifel filwaqt li qallu: “ Hu tfajjel ckejken.”

It-tfajjel kien edukat u ha  wahda,  imma tal-hanut nkoraggih biex jiehu aktar. “Ara dahhal idek u kemm tesa’ hu.”

“Allura dahhal idek inti u gibhomli int.”

“U ghaliex?

“Ghax idek hija akbar minn tieghi.”

 

META NITOBLU NIFTAKRU LI ALLA JAF JAGHTI BIL-WISQ AKTAR MILLI NISTGHU NOFFRU AHNA BILLI L-ID TAL-PROVIDENZA TIEGHU HIJA AKBAR MILLI NAHSBU AHNA. BISS IL-FIDI TAGHNA FIH TRID TKUN KBIRA.

Make a free website with Yola