jesusandmary

 

 

L-IMHABBA TAGHMEL GHEGUBIJIET KBAR

Kulhadd kien jafu lil dak it-tfajjel orfni jiggerra mat-toroq ta' Londra jbiegh il-gazzetti biex jaqla' l-ghexien tieghu. Missieru abbadunah u hallieh jghix ma' ommu li mietet ftit wara. Ghalkemm rieduh jingabar f'istitut, it-tfajjel dejjem irrifjuta u harab kull darba li haduh fid-dar ta' addozzjoni. "Jiena naf niehu hsieb tieghi niffsi," kien jghid lil min xtaq jaqflu f'xi istituzzjoni ta' l-orfni. U ta' bilhaqq ghax qatt ma kien ikun bil-guh. Darba iltaqa' ma' ragel li ried jixtri gazzetta minn ghandu u waqt li dan kien qed ifittex xi zghar fil-bwiet hataf l-okazzjoni biex jistaqsih fejn kien joqghod. I-tfajjel wiegbu li kien jghix hdejn xatt ix-xmara . "U min jghix mieghek?" rega' staqsa r-ragel. "Jimmy biss. Jim hu paralizzat u ma jistax jahdem. Hu l-habib tieghi."

"Imma kieku ma tkunx ahjar minghajr dan il-habib tieghek?", mill-gdid staqsa r-ragel mistghageb ghat-twegiba li tah it-tifel.

It-tfajjel b'wicc serju wiegbu: " Da zgur li le sinjur. Ma nistghax inhallih wahdu lil Jim. Imbaghad id-dar ma jkolli lil hadd. Ma rridx nghix minghajr ma' min ikolli lil xi hadd li naqsam mieghu il-gid tieghi."

It-twegiba tat-tifel kienet priedka f'zewg kelmiet.

Kemm hi haga sabieha li taqsam dak li Alla pprovdilek ma' dak li jbati. Dak li ghandek tahulek Alla biex tinqeda bih inti u tghin lil min hu inqas ixxurtjat.

Make a free website with Yola