jesusandmary

             


L-INGRATITUDNI

 

Kien hemm tfajla ghamja li kienet tobghod hafna lilha nnifsha ghax kienet ghamja.  Kienet tobghod lil kulhadd hlief lil gharus taghha. Dejjem kien lest biex jghinha.  Kienet qaltlu li kieku kienet tara kienet tizzewgu.

Jum wiehed xi hadd taha par ghajnejn u minn dak il-hin setghet tara kollox inkluz l-gharus taghha. Staqsieha l-gharus:  “Issa li qed tara id-dinja ta’ madwarek lesta li tizzewwigni?”

It-tfajla ndexhet meta ndunat li l-gharus taghha kien ghami wkoll u rrifjutatu. L-gharus taghha telaqaha bil-biki, imma mbaghad  kitbilha ittra fejn irrikmandalha biex tibza’ghal ghajnejh .

 Hekk jirraguna l-bniedem meta d-destin tieghu jimbidel. Huma tassew ftit li jiftakru dak li kienu qabel u Ii dejjem kien hemm xi hadd lest biex jghinhom fis-sighat l-aktar doloruzi taghhom.


Make a free website with Yola