jesusandmary

 

 

PRESENZA MHUX MAGHRUFA

 

Fostkom hemm wiehed li ghadkom ma gharftuhx _San Gwann Kap 1 vers 26.

Ghal snin shah statwa imprezzabbli kienet issebbah id-dahla ta bini gewwa New York, bini li kien okkupat mill-ambaxxata Franciza.

Kellha hsara sewwa izda billi kull min kien jaraha kien jghaddi xi kumment ta’ pregju s-sidien hallewha hemm biex tkompli ssahhar il-post.

Jum wiehed l-istatwa gibdet l-attenzjoni ta’ Dr Brandt professor go New York.  Xebbaha ma’ xoghol mitluf ta’ Michelangelo.  Kellu ragun.  Irrizulta li kienet l-istatwa ta’ Cupid li Michaelangelo hadem meta kien ghadu zaghzugh.

Il-grajja taghmel parabola tajba fuq Alla. Alla huwa prezenti fil-hajja taghna,  qieghed f’nofsna, imma hafna u hafna ghadom ma gharfuhx.

Imma kultant fil-boghod xi hadd jaghraf il-prezenza ta’ Alla bhalma Dr Brandt gharaf l-istatwa mitlufa ta’ Michaelangelo.

Ghaliex fil-hajja tal-lum bosta nies ma jindunawx bil-presenza ta’ Alla?

Alla spiss izurna, imma ahna ghal bosta hin ma nkunux id-dar.

Make a free website with Yola