jesusandmary

 

 SKOP SUBLIMI

Ragel kien ghaddej fit-triq u lemah ragel iehor jimbotta karretta mimlija gebel.  Resaq fuqu u staqsieh x'kien qed jaghmel. Il-haddiem wiegbu: " Fittixt xoghol , baghtuni hawn u qabduni ngorr il-gebel."

Kompla miexi u iltaqa ma’ iehor igorr ukoll karretta bil-gebel u staqsih x’kien qed jaghmel. It-tieni haddiem qallu: “Qed ingorr dan il-gebel bit-tama li naqla’ l-ghexien ghalija u ghall-familja tieghi.”

Ftit passi ‘l quddiem u rega' iltaqa’ ma’ haddiem iehor jimbotta ukoll karretta gebel. Bhat-tnejn ta’ qablu staqsieh x’kien qed jaghmel.

It-tielet haddiem wiegeb hekk: “Qed ingorr dan il-gebel biex nibni dar fejn il-bniedem ikun jista jghammar”

Riflessjoni:

Kull wiehed mill-haddiema kellu skop ghalfejn kien qed igorr il-gebel, wiehed aqwa minn ta’ l-iehor.

Kull haga li jwettaq il-bniedem jaghmilha ghal skop. Inharbirku li bhala nsara kull ma naghmlu , ma naghmlux ghal-ghajn il-proxxmu taghna, izda ghall-gieh u l-glorja t’Alla.

Make a free website with Yola