jesusandmary

 

 X'taghmel l-Imhabba

Aktar ma thobb inqas thares minn fuq ghal isfel u tara lil kulhadd dubbien;
aktar ma thobb inqas tiggudika;
aktar ma thobb tisma aktar u titkellem inqas;
aktar ma thobb aktar issir blata, appogg kenn u sigurta' ghal ghajrek.

Aktar ma thobb inqas tridha tghaddi tieghek;
aktar ma thobb aktar issir tinsa lilek innifsek;
aktar ma thobb aktar issir dawl ghal haddierhor;
aktar ma thobb aktar tfittex il-virtu'
aktar ma thobb aktar tigri wara dak li ma jispiccax, dak li hu etern;
aktar ma thobb aktar ixxandar il-messagg ta' Kristu.

Jghidilna Santu Wistin : "Hobb u aghmel li trid. Jekk fommok hi sieket, iskot ghax thobb, jekk inti titkellem tkellemghax thobb; jekk inti tikkoregi, ikkoregi ghax thobb; jekk tahfer, ahfer ghax thobb; ikunu fik l-gheruq ta' l-imhabba. Ghax minn dawn l-gheruq ma johrogx hlief it-tajjeb u l-gid."

Make a free website with Yola