jesusandmary

 

 

 

 

X’TGHALLEM IL-HAJJA?

 

AQRA BIL-MOD U XTARR L-ESPERJENZA TA' BOSTA ETAJIET FUQ X'TGHALLEM IL-HAJJA.

 

Tghallimt li jekk irrid nkun ferhan, jiena irrid inferrah lil haddiehor  Eta’ 14

Tghallimt li ghalkemm hija iebsa li nammetiha, fil-qiegh ta’ qalbi ninsab kuntent li l-genituri tieghi juru dixxiplina mieghi. Eta’ 15

Tghallimt li jekk xi hadd jghid xi haga kontra tieghi, irid nghix b’tali mod li hadd ma jemminha. Eta’ 29

Tghallimt li hemm nies li jhobbuni tassew, imma ma jafux juru kif. Eta’ 41

Tghallimt li wiehed jista’ jgholli l-moral ta’ xi hadd meta jibghatlu kartolina. Eta’ 44

Tghallimt li tkun xi tkun ir-relazzjoni mal-genituri tieghek, thoss it-telfa taghhom meta jmutu. Eta’ 53

Tghallimt li jekk trid tkun posittiv ghal uliedek, ipprova gib ‘l quddiem z-zwieg tieghek. Eta’ 61

Tghallimt li jekk tfittex il-ferh u l-kuntentizza, dawn jaharbuk; izda jekk tiffoka fuq il-familja, il-htigijiet ta’ l-ohrajn, ix-xoghol tieghek, tiltaqa’ ma’ nies ohra u taghmel dak li hu possibbli, il-ferh ifittex lilek. Eta’ 65

Tghallimt li niehu decizzjoni tajba meta nkun kalm. Eta 66

Tghallimt li tabla zghira tista’ tkun ta’ ghajnuna ghal kulhadd. Eta’ 72

Tghallimt li kulljum ghandi nuri mhabba u simpatija lejn xi hadd. In-nies ihobbu taptipa fuq id-dahar jew tbissima helwa u hafifa. Eta 85.

Tghallimt li dejjem insib x’nitghallem ghax qatt ma naf bizzejjed. Eta 92

 

 

Make a free website with Yola