jesusandmary

 

 MA NIGGUDIKAWX

Il-mara dahlet id-dar mix-xirja u sabet li kellha telefonata fuq l-"answering machine" li talbitha  ccempel lura biex ikellmuha fuq l-imgieba xejn korretta ta' binha fl-iskola. Min ghamel it-telefonata la identifika ruhu u anqas ma halla n- numru u l-mara hasbet li kienet xi telefonata bi zball.

Bob kellu telefonata fuq l-"answering machine" fejn infurmawh li sar xi tibdil fil-meeting important li kellu fuq in-negozju. Ghal darb'ohra min ghamel it-telefonata la identifika ruhu u anqas ma halla in-numru fejn icempel u Bob haseb li dik kienet saret bi zball u li kienet mahsubha ghal haddiehor.

Inti tasal biex tiggudika li omm dak it-tifel ma kienx jimpurtaha mill-kondotta ta' binha?

Kont tasal biex tiggudika lil Bob li kien bniedem irresponsabbli.?

Kemm inkunu pronti biex naslu ghal konkluzzjonijiet u forsi niggudikaw hazin lil haddiehor?
Il-gudizzji taghna ikunu tajba daqs kemm ikollna informazzjoni u qatt ma nistghu nkunu nafu kollox. Ghalhekk naharbu li naghmlu gudizzju fuq haddiehor. Dak inhalluh ghal Alla li jaf sa l-inqas hsibijiet u xewqat tal-bniedem.

Make a free website with Yola