jesusandmary

 

 

Fejn huma hsibijieti?

Zewgt itfal sabu portmoni fil-parkegg. Probabilment kienet tas-sinjura anzjana li kienet ghadha kemm harget bil-karozza taghha. Il-portmoni kellu isem is-sinjura, l-indirizz taghha u karta shiha ta’ 10 dollari. Wiehed mit-tfal qal lil siehbu: “ Mhux sewwa li nzommu dan il-portmoni u l-flus. Imma qabel ma nirritornaw lil sidu, ejjew insarrfu l-karta ta’ l-10 dollari f’karti ta’ dollaru l-wiehed.” Dan ghamluh biex meta jrodduh lura lis-sinjura hija mhux biss tghidilhom grazzi li rritornawhulha, ghax wara kollox setghu zammewh u ma tawha xejn ghalkemm kienu jaghmlu hazin, izda biex hi ma tkunx tista’ ma ttihomx rigal ta’ l-att tajjeb li ghamlu bl-iskuza li ma ghandiex zghar.

L-ewwel gwadan kien l-ewwel il-premju naturali. Li jaqdu dmirhom skond il-kuxjenza nisranija kien jigi t-tieni.

Din il-grajja, iggibilna quddiem ghajnejna din il-verita: “ Jiena aktar mohhi fil-hwejjeg ta’ din l-art aktar milli fil-hwejjeg tas-sema?” Li kieku l-ghaqal ta’ dawn it-tfal nuzawh biex nhaznu t-tezori taghna fis-sema, kemm ikun ahjar.

Ghajnejn dghajfa jillimitawlna l-vizta taghna: vizta dghajfa tillimitalna l-opri tajba taghna. Franklin Field.

Make a free website with Yola