jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT

 

MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha, ghall-kbar, ghall-genituri u anke ghat-tfal.  Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika. Fi ftit kliem huwa magazine kattoliku ghal kulhadd.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.

IR-ROKNA TA' SAN PIO MINN PIETRELCINA


  Il-hajja ta' dan il-patri frangiskan, San Pio minn Pietrelcina, qaddis ta' zminijietna, issahhar lil kull min jaqraha. Dan l-ahhar gie f'idejja ktieb fuq hajtu li tant interessani li hsibt li naqilbu ghall-malti u naqsmu maghkom b'mod ta' kapitlu kull xahar. Tajjeb li meta wiehed tolqtu xi haga, jieqaf jahseb ftit fuqha ghax dak ikun il-mument li fih dan il-patri jkun qed iqarribna lejn Alla.

 1. PIETRELCINA, IL-BENNIENA TA’ PADRE PIO — IL-FAMILJA U L-PREDESTINAZZJONI TIEGHU


IL-FAMILJA TA’ NAZARET U L-FAMILJA TIEGHI

 


Il-hajja tas-Sagra Familja ta’ Nazaret kienet hajja mohbija ta’ talb u xoghol. Huma kienu joffru l-jum kollu taghhom lil Alla, ghaliex it-talb, semplici u sublimi kien jimla’ l-gurnata taghhom. Kienu dejjem sereni billi l-hsieb ta’ Alla kien jassorbihom.

Kienu jghixu fil-faqar, madankollu kienu kuntenti bin-necessitajiet tal-hajja u ma kienux ifittxu izjed milli kien ikollhom bzonn.. Il-gabra taghhom kien wahda qaddisa u mohbija hekk li ta’ madwarhom ma kienux jafu li l-Iben ta’ Alla u Ommu l-Vergni Marija kienu jghixu fosthom.

Kemm kienu jammiraw l-ezempju sabih ta’ Gesu’, Guzeppi u Marija, meta dan kien joqghod sottomess ghar-rieda taghhom. U hekk baqa’ ghal tletin sena sakemm hareg ghall-hajja pubblika tieghu.

L-ezempju ta’ l-ubbidjenza tieghu ghandu jkun ispirazzjoni ghal ulied, li jekk jirrispettaw lill- genituri taghhom skont ir-4 kmandament ghandhom jistennew il-barka tal-Mulej.

Il-presenza ta’ Gesu’ kienet ghalihom sors ta’ imhabba u grazzja li Alla kien ixerred fuqhom, fir-ruh taghhom. L-imhabba divina kienet tghaqqadhom f’familja qaddisa u ferhana.

L-EZEMPJU TA’ MARIJA

Marija hija ezempju haj ghal kull omm u mara mizzewga. Mhux biss kienet sottomessa lejn Guzeppi, ir-ragel taghha, imma kienet ispirazzjoni ghalih specjalment fl-imhabba taghha lejn Binha. Kienet ittir bil-ferh li quddiemha ghandha Mudell perfett biex Mieghu titkellem ta’ spiss b’qalb miftuha u li tosservah fil-qrib fl-imgieba tieghu. Kienet tahseb bla waqfien fil-virtujiet Tieghu u tara kif taghmel biex takkwista l-Ispirtu Tieghu. Hija ghaddiet iz-zmien taghha titghallem fuq Kristu u b’hekk hija saret l-eqdes kreatura li qatt imxiet fuq l-art.

Tghallem minnha u imita l-imgieba taghha lejn Alla u bhal Marija inti  ssir oggett maghgub mill-Mulej u ghajn ta’ ispirazzjoni u ghajnuna lill-familja tieghek. Li ssir tixbah lil Kristu huwa l-akbar dmir li jista’ jkollok. Marija tista’ tghinek taghmel dan ghaliex hija l-Mera tal-Gustizzja li tirrifletti l-Ispirtu ta’ Kristu b’mod l-aktar qawwi u fidil.

Bhalma Marija hija mudell ghal kull mara mizzewga, hekk ukoll Guzeppi r-ragel gust huwa mudell ghal kull ragel mizzewweg.  Bil-barka tal-Mulej, il-familja tieghek issir bhall- Familja Mqaddsa. Il-hajja fil-familja qaddisa ta’ Nazaret tesponi ir-relazzjonijiet li ghandhom jezistu bejn ir-ragel u l-mara mizzewga, genituri u ulied. Il-prattika tal-virtujiet ta’ l-imhabba u karita’, ubbidjenza u ghajnuna wiehed lil iehor isahhu l-pedament fil-familja.

FASSAL DAREK FUQ ID-DAR TA’ NAZARET

Fassal darek fuq il-karateristici  tad-dar qaddisa ta’ Nazaret. Hobb dejjem is-semplicita’. Fittex il-ferh tieghek skond id-dhul ta’ finanzi  u c-crieki socjali, domestici u tal-familja u tehles minn hafna nkwiet u ugiegh tal-qalb. Ir-ragel ghandu jkun gust ma’ martu u jistinka biex mil-ahjar li jista’ jipprovdi l-htigijiet ordinarji tal-hajja. Il-mara  thabrek li minn dak li jipprovdilha zewgha toffri l-aqwa servizzi u konfort tal-hajja.

Kunu ta’ wens lejn xulxin l-aktar fi zmien il-prova u qatt thallu l-hajja tat-talb: il-Quddies, Tqarbin u r-Ruzarju ghandhom ikunu jekk jista’ jkun haga ta’ kuljum. Itolbu l-barka tas-Sagra Familja sabiex tqaddes il-familja taghkom u bl-intercessjoni Taghha tilhqu l-ghajn taz-zwieg taghkom; il-hajja eterna. “Il-Familja li titlob flimkien tibqa’ flimkien.” Biz-zjajjar tieghek ta’ spiss lit-Tabernaklu, inti tiskopri u tiggosta l-hbiberija Tieghu u tikber fil-fidi. Hobb lil Gesu’ u aghmlu c-centru tal-hajja tieghek. 

Fil-htigijiet u problemi tal-familja stieden lil Gesu’, Marija u Guzeppi. Huma jharsu l-familja tieghek u jzommuk fil-biza’ ta’ Alla, u jkunu ta’ ghajnuna biex tghix il-hajja tal-virtu’.

Marija tressqek lejn Gesu’, Guzeppi jhares lill-familja tieghek bhalma ma hares lil tieghu u Gesu’ jimliek bil-barka u benedizzjonijiet tieghu.


KUMMENTARJU


JANNAR 2019

GHAL ARKIVJI KUMMENTARJU:

2018

SENSIELA TA' LEZZJONIJIET IMSEJSA FUQ L-IDEJAT TA' SAN GORG PRECA

1. IL-FINI TAL-BNIEDEM.

 SENSIELA TA' STEJJER QOSRA BL-INGLIZ MIGBURA FI KTEJJEB ZGHIR U LI JWASSLU MESSAGG TA' DUTTRINA.

epamphlet (1)  epamphlet (3)

epamphlet (2)  AQRA L-BIBBJA ON LINE

 

  kelma tassew f'waqtha

POEZIJA TA' TIFHIR F'GIEH KRISTU SULTAN FIL-FESTA TIEGHU, NHAR IL-25 TA' NOVEMBRU, 2018

Fix-xahar ta' April, Papa Frangisk hareg Ezortazzjoni Appostolika jisimha Gaudete et Exsultate (Ifirhu u Thennew). Ebda nisrani ma ghandu jonqos li jkun jaf il-kontenut interessanti u attwali taghha.

 Ikklikja fuq  it-titlu Gaudete et Exsultate biex tidhol fil-pagna  u tara x'messagg irid iwassallilna l-Papa Frangisk.

L-ewwel parti - KULHADD IMSEJJAH GHALL-QDUSIJA

It-tieni parti- IL-PERIKLI GHALL-QDUSIJA

It-tielet parti - IL-PROGRAMM TA' GESU' GHALL-QDUSIJA

Ir-raba parti - MEZZI OHRA TA' QDUSIJA

Il-hames u l-ahhar parti - IX-XITAN TASSEW JEZISTI. NAHARBU MINNU 

Hu wiehed mill-quizes li jinsabu fl-ARKIVJU u ara kemm inti familjari mal-Bibbja.

ARKIVJU


PAPA FRANGISK IKELLMEK.

KUN AF X'QIEGHED JGHID IL-PAPA MEXXEJ TAL-KNISJA KATTOLIKA BILLI TIKKLIKJA FUQ 

UDJENZI PAPA FRANGISK

ID-DISKORS TIEGHU TA' L-ANGELUS FIL-QOSOR.

SUGGETTI VARJI 

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ: XIEHDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC...

IT-TOROQ TAL-HNIENA TA' ALLA HUMA DEJJEM MIFTUHA. (ESPERJENZA TA' SHIRLEY ( l-isem hu fittizzju)

Din is-sena nitfghu l-attenzjoni taghna fuq festi marjani li jigu celebrati matul dak ix-xahar partikulari. Naraw l-origini taghhom u x'messagg iwasslulna.

JANNAR - IS-SINJURA TAL-VITORJI -REFUGJU TAL-MIDIMBIN

ALBUMS MARJANI

IX-XAHAR TA' JANNAR HU DEDIKAT LIL ISEM IQADDES TA' GESU'

JANNAR

Mounting created Bloggif

META TIFTAKARJGHID MATUL DAN IX-XAHAR:

IKUN IMBIEREK L-ISEM IMQADDES TA' GESU'. 

(bhala tpattija ghaz-zeblih ta' dan l-sem hekk ghaziz)

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 
 1.  tghallem il-katekizmu mill-esperjenza ta' Stefano u Berta;  
2. niskopru lil alla;      3.randy u ohtu debbie jghallmuna

Din is-serje, ir-raba wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. 

L-ewwel lezzjoni -NELGHBU T-TRASKURAGNI 
It-tieni lezzjoni - LA TGERGIRX JEW TGEMGEM 
 It-tielet lezzjoni - LA TQARRAQX -
Ir-raba lezzjoni - LA TKUNX DIZUBBIDJENTI

X

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez gentiru u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

TREASURE CHEST VOL 10 (Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.)

 


EDITH U L-HALLIEL 

AQRA L-ISTORJA JISIMHA " EDITH U L-HALLIEL ", MIGJUBA GHAT-TFAL FI KTIEB.


SERJE TA' TAGHRIF KULTULARI GHAT TFAL DWAR GRAJJIET STORICI, u PERSUNAGGI .

2.  GULJU CESARE

1.ALESSANDRU L-KBIR


Zmien ilu saret l-Ostensjoni tal-Lizar Imqaddes gewwa Turin qed jigi prezentat taghrif fuq din ir-relikwija adattat ghat-tfal. Il-prezentazzjoni ghandha tkun ta' interess ukoll ghal adulti. 

ikklikja fuq il-kliem biex tiftah il-ktieb.

il-lizar ta' kristu

GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI.


 AQRA L-HAJJA TA' SAN BENEDITTU, IL-PATRUN TA' L-EWROPA - L-EWWEL PARTI
SAN BENEDITTUTBISSIMA GARANTITA U XI DAHQA WKOLL

Kien il-jum tal-Gimgha u Bobby dahhal il-paga. U ghadda tmiem il-gimgha jixxala u jixrob u jiekol flimkien ma' hbiebu flok li mar id-dar.

Meta tard il-Hadd dahal id-dar, rat lil martu kollha rabja tistennieh u tista' tahseb x'ma qaltlux. Ghal satghejn shah qaltlu b'dak li kellu u b'dak li ma kellu. Meta serrhet l-istonku taghha qaltlu: "Xi tghid li kieku ma taranix ghal xi jumejn jew tlieta, eh?"

Wegibha: " Ghalija jkun kollox sew."

Ghadda t-Tnejn u anke t-Tlieta bl-istess rizultat. Anke l-Erbgha. Baqa' kollox kif kien il-jumejn ta' qabel.

Lil martu ma rahiex. Imma l-Hamis in-nefha nizlet bizzejjed biex  seta' jaraha ftit minn naha tar-rokna ta' ghajnejh ix-xellugija.

AVVIZI

QADDES DAWN IL-JIEM BIS-SMIGH TAL-QUDDIES, TQARBIN U XI TALB IEHOR PRIVAT.


JANNAR
1 TA' JANNAR FESTA TA' MARIJA SSMA OMM GESU.

4 TA' JANNAR L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR

5 TA' JANNAR L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

6 TA' JANNAR FESTA TA' L-EPIFANJA

13 TA' JANNAR FESTA TAL-MAGHMUDIJA TA' GESU'

31 TA' JANNAR FESTA TA' SAN GWANN BOSCO


 Cerca un Santo

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a free website with Yola