jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT

 

MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha . Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.

IS-SIT FUQ IL-GIMGHA MQADDSA

TIXTIEQ TAGHRIF FUQ L-UZANZI TAL-GIMGHA MQADDSA JEW FUQ IL-PURCISSJONIJIET LI JSIRU 'L BARRA MINN XTUTNA?

TRID INFORMAZZJONI FUQ MARIJA ADDOLORATA MEQJUMA F'DIVERSI LOKALITAJIET MADWAR ID-DINJA?

JEW

QATT GIETEK XEWQA LI TKUN TAF FUQ IL-POSTIJIET  IMQADDSA U RELIKWI TAL-PASSJONI?

XI HAGA TGHOGBOK ZGUR

GDID FUQ IS-SIT -  IL-PURCISSJONIJIET fi TRAPANI,  CREVILLENT, MORILES U OCANA.

TINTEMM IS-SENSIELA TA' POEZIJI FUQ L-AHHAR ZEWG KELMMIET TA' KRISTU.

IL-GIMGHA MQADDSA MADWAR ID-DINJA, MINN HUMA L-COSTALEROS, ETC

IS-SEKWENZA TAL-PASSJONI TA' KRISTU.

DAN U AKTAR FUQ DAN IS-SIT : http://ilgimghamqaddsa.zohosites.com/

SENSIELA TA' TAGHRIF U NFORMAZZJONI FIL-QOSOR DWAR XI PATRIMONJU UNIVERSALI TAL-BNIEDEM, BHALMA HUMA PALAZZI, KASTELLI, KNEJJES U MUZEWIJIET.


L-ISTORJA TA' THE STATE HERITAGE MUSEUM L-EWWEL PARTI


mill-pinna ta san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena 20162015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008

 SENSIELA TA' STEJJER QOSRA BL-INGLIZ MIGBURA FI KTEJJEB ZGHIR U LI JWASSLU MESSAGG TA' DUTTRINA.

epamphlet (1)  epamphlet (3)

epamphlet (2) 

  AQRA L-BIBBJA ON LINE

 


PAPA FRANGISK

SUGGETTI VARJI 

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ: XIEHDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC...

what will matter......dak li hu mportanti

il-missierna...ftit ta' hsibijiet

IX-XAHAR TA' APRIL HU DEDIKAT LIL QAWMIEN TA' KRISTU MILL-IMWIET

Mounting created Bloggif

MATUL APRIL GHID DIN IT-TALBA META TIFTAKAR

NIFIRHULEK O GESU' GHAX BIL-QAWMIEN TIEGHEK MILL-IMIWET INTI RBAHT ID-DNUB U FTAHTILNA L-BIEB TAS-SEMA.

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messag nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 


Hobb il-qari ghax dan jghinek tizvilluppa dak li diga taf. Ghal dan il-ghan qed noffrilek Magazine bl-ingliz forma ta' comics li fih wiehed jista' jaqra novelli, taghrif generali, storja u serje ta' avventuri u pagna ta' divertiment. Titilfux u aqrah mill-bidu sa l-ahhar. (IKKLIKJA FUQ IT-TITLU HOBB IL-QARI BIEX TARA L-MAGAZINES TA' QABLU)

 

KTIEB TA' TGHALIM FUQ L-IMGIEBA TIEGHI MA' GESU'.

IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TIFTAH IL-KTIEB.


 Ftit tal-jiem ilu saret l-Ostensjoni tal-Lizar Imqaddes gewwa Turin qed jigi prezentat taghrif fuq din ir-relikwija adattat ghat-tfal. Il-prezentazzjoni ghandha tkun ta' interess ukoll ghal adulti. 

ikklikja fuq il-kliem biex tiftah il-ktieb.

il-lizar ta' kristu

;

TBISSIMA GARANTITA U XI DAHQA WKOLL

A terrific explosion occurs in a gunpowder factory, and once all the mess has been cleared up, and inquiry begins. One of the few survivors is pulled up to make a statement. "Okay Simpson," says the investigator, "you were near the scene, what happened?" 
       
      "Well, it's like this. Old Charley Higgins was in the mixing room, and I saw him take a cigarette out of his pocket and light up." 
       
      "He was smoking in the mixing room?" the investigator said in stunned horror, "How long had he been with the company?" 
       
      "About 20 years, sir" 
       
      "20 years in the company, then he goes and strikes a match in the mixing room, I'd have thought it would have been the last thing he'd have done." 
       
      "It was, sir."

------------------------

Two friends met in the street. One looked sad and almost on the verge of tears. The other man said, "Hey my friend, how come you look like the whole world has caved in?" 
       
      The sad fellow said, "Let me tell you. Three weeks ago, an uncle died and left me 50-thousand dollars." 
       
      "That's not bad at all...!" 
       
      "Hold on, I'm just getting started. Two weeks ago, a cousin I never knew  left me 95-thousand, tax-free to boot." 
       
      "Well, that's great! I'd like that." 
       
      "Last week, my grandfather passed away. I inherited almost a million." 
       
      "So why are so sad?" 
       
      "This week - nothing!"

IL-HIN GHADDEJ U MA JISTENNA LIL HADD. IBZA' GHALIH. UZAH TAJJEB.

AVVIZI

MARZU 2017

FTAKAR LI FL-EWWEL TA' MARZU JIBDA' IR-RANDAN. HEMM L-OBBLIGU TAS-SAWM U ASTINENZA. INQEDA' B'DAN IZ-ZMIEN QADDIS BIEX THEJJI RUHEK GHAL L-GHID.

3 TA' MARZU L-=EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR

4 TA' MARZU L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

19 TA' MARZU FESTA TA' SAN GUZEPP

25 TA' MARZU FESTA TA' META L-ANGLU GABIRJIEL HABBAR LIL MARIJA LI KELLHA TKUN OMM ALLA

TKUN HAGA TAJBA LI WIEHED JAGHMEL OPRI TA' KARITA, PENITENZA U TALB MATUL DAN IZ-ZMIEN QADDIS LI JWASSALNA GHAC-CELEBRAZZJONI TAR-REBHA TAL-MULEJ FUQ ID-DNUB.

 Cerca un Santo

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

FOR A BRIEF REFLECTION ON THE GOSPEL OF THE DAY

 

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a Free Website with Yola.