jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT

 

MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha . Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.

SENSIELA TA' TAGHRIF U NFORMAZZJONI FIL-QOSOR DWAR XI PATRIMONJU UNIVERSALI TAL-BNIEDEM, BHALMA HUMA PALAZZI, KASTELLI, KNEJJES U MUZEWIJIET.


L-ISTORJA TAL-  KASTELLI (2)


mill-pinna ta san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena 20162015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008

 SENSIELA TA' STEJJER QOSRA BL-INGLIZ MIGBURA FI KTEJJEB ZGHIR U LI JWASSLU MESSAGG TA' DUTTRINA.

epamphlet (1)  epamphlet (3)

epamphlet (2) 

  AQRA L-BIBBJA ON LINE

 

PAPA FRANGISK

SUGGETTI VARJI 

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ: XIEHDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC...

il-virtu'tal-kastita'

IX-XAHAR TA' LULJU HU DEDIKAT LID-DEMM IMQADDES TA' GESU'

Mounting created Bloggif

MATUL LULJU GHID DIN IT-TALBA META TIFTAKAR

DEMM IMQADDES TA' GESU' SALVA LILI U D-DINJA KOLLHA

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 


Hobb il-qari ghax dan jghinek tizvilluppa dak li diga taf. Ghal dan il-ghan qed noffrilek Magazine bl-ingliz forma ta' comics li fih wiehed jista' jaqra novelli, taghrif generali, storja u serje ta' avventuri u pagna ta' divertiment. Titilfux u aqrah mill-bidu sa l-ahhar. (IKKLIKJA FUQ IT-TITLU HOBB IL-QARI BIEX TARA L-MAGAZINES TA' QABLU)

 

KTIEB TA' TPINGIJA MARJANA

STAMPA GHAL KULL JUM TA' MEJJU.

IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TIFTAH IL-KTIEB.


 Ftit tal-jiem ilu saret l-Ostensjoni tal-Lizar Imqaddes gewwa Turin qed jigi prezentat taghrif fuq din ir-relikwija adattat ghat-tfal. Il-prezentazzjoni ghandha tkun ta' interess ukoll ghal adulti. 

ikklikja fuq il-kliem biex tiftah il-ktieb.

il-lizar ta' kristu

;

TBISSIMA GARANTITA U XI DAHQA WKOLL


 

What Would Jesus Drive?

Q: Did you know that they had automobiles in Jesus’ time? 
A: Yes, the Bible says that the disciples were all of one Accord.

Who Makes the Coffee??

A married couple were arguing who is making the coffee, the wife said that in the Bible it says that men should make the coffee and the husband asked her where it said that. The wife opened the Bible and said: "Right here in HEBREWS!"

Going Down!!

As the storm raged, the captain realized his ship was sinking fast. He called out, "Anyone here know how to pray?" One man stepped forward. "Aye, Captain, I know how to pray." "Good," said the captain, "you pray while the rest of us put on our life jackets - we're one short."
IL-HIN GHADDEJ U MA JISTENNA LIL HADD. IBZA' GHALIH. UZAH TAJJEB.

AVVIZI

LULJU 20171 TA' LULJU - FL-EWWEL SIBT TAX-XAHAR U TIFKIRA TAL-BEATU INJAZJU FALZON

7 TA' LULJU- L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR

26 TA' LULJU TIFKIRA TAL-GENITURI TA' MARIJA SSMA., SANT'ANNA U SAN GWAKKINAWWISSU 2017
5 TA' AWWISSU - L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

15 TA' AWWISSU FESTA TAT-TLUGH FIS-SEMA TA' MARIJA SSMA.

 Cerca un Santo

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

FOR A BRIEF REFLECTION ON THE GOSPEL OF THE DAY

 

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a Free Website with Yola.