jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT

 

MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha . Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.

SENSIELA TA' TAGHRIF U NFORMAZZJONI FIL-QOSOR DWAR XI PATRIMONJU UNIVERSALI TAL-BNIEDEM, BHALMA HUMA PALAZZI, KASTELLI, KNEJJES U MUZEWIJIET.


L-ISTORJA TA' THE STATE HERITAGE MUSEUM IT-Tielet PARTI


mill-pinna ta san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena 20162015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008

 SENSIELA TA' STEJJER QOSRA BL-INGLIZ MIGBURA FI KTEJJEB ZGHIR U LI JWASSLU MESSAGG TA' DUTTRINA.

epamphlet (1)  epamphlet (3)

epamphlet (2) 

  AQRA L-BIBBJA ON LINE

 


PAPA FRANGISK

SUGGETTI VARJI 

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ: XIEHDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC...


IS-SISIEN TAL-FAMILJA

IX-XAHAR TA' MEJJU HU DEDIKAT LIL MARIJA SANTISSIMA

Mounting created Bloggif

MATUL MEJJU GHID DIN IT-TALBA META TIFTAKAR

SLIEM GHALIK SULTANA TAL-FAMILJA TIEGHI.

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 


Hobb il-qari ghax dan jghinek tizvilluppa dak li diga taf. Ghal dan il-ghan qed noffrilek Magazine bl-ingliz forma ta' comics li fih wiehed jista' jaqra novelli, taghrif generali, storja u serje ta' avventuri u pagna ta' divertiment. Titilfux u aqrah mill-bidu sa l-ahhar. (IKKLIKJA FUQ IT-TITLU HOBB IL-QARI BIEX TARA L-MAGAZINES TA' QABLU)

 

KTIEB TA' TPINGIJA MARJANA

STAMPA GHAL KULL JUM TA' MEJJU.

IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TIFTAH IL-KTIEB.


 Ftit tal-jiem ilu saret l-Ostensjoni tal-Lizar Imqaddes gewwa Turin qed jigi prezentat taghrif fuq din ir-relikwija adattat ghat-tfal. Il-prezentazzjoni ghandha tkun ta' interess ukoll ghal adulti. 

ikklikja fuq il-kliem biex tiftah il-ktieb.

il-lizar ta' kristu

;

TBISSIMA GARANTITA U XI DAHQA WKOLL


The teacher asked a little boy. 
       
      TEACHER: Tommy do you see the tree outside? 
       
      TOMMY: Yes. 
       
      TEACHER: Tommy, do you see the grass outside? 
       
      TOMMY: Yes. 
       
      TEACHER: Go outside and look up and see if you can see the sky. 
       
      TOMMY: Okay.(He returned a few minutes later) Yes, I saw the sky. 
       
      TEACHER: Did you see God? 
       
      TOMMY: No. 
       
      TEACHER: That's my point. We can't see God because he isn't there! He doesn't exist. 
       
      A little girl spoke up and wanted to ask the boy some questions. The teacher agreed and the little girl asked: 
       
      LITTLE GIRL: Tommy, do you see the tree outside? 
       
      TOMMY: Yes. 
       
      LITTLE GIRL: Tommy do you see the grass outside? 
       
      TOMMY: Yessssss (getting tired of the questions by this time). 
       
      LITTLE GIRL: Did you see the sky? 
       
      TOMMY: Yessssss 
       
      LITTLE GIRL: Tommy, do you see the teacher? 
       
      TOMMY: Yes 
       
      LITTLE GIRL: Do you see her brain? 
       
      TOMMY: No 
       
      LITTLE GIRL: Then according to what we were taught today in school, she must not have one!

IL-HIN GHADDEJ U MA JISTENNA LIL HADD. IBZA' GHALIH. UZAH TAJJEB.

AVVIZI

MEJJU 2017

L-AQWA RIGAL LIL MARIJA HIJA RUZARJU KULJUM

1 TA' MEJJU - FESTA TA' SAN GUZEPP HADDIEM

5 TA' MEJJU - L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR

6 TA' MEJJU L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

22 TA' MEJJU FESTA TA' SANTA RITA MINN CASCIA

28 TA' MEJJU FESTA TA' LAPSI - TLUGH IS-SEMA TAL-MULEHJ

 Cerca un Santo

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

FOR A BRIEF REFLECTION ON THE GOSPEL OF THE DAY

 

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a Free Website with Yola.