jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT

 

MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha, ghall-kbar, ghall-genituri u anke ghat-tfal.  Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika. Fi ftit kliem huwa magazine kattoliku ghal kulhadd.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.


FL-OKAZZJONI TA JUM L-OMM (filmat zghira bl-ingliz) ARA L-ISTORJA U TGHALLEM IBZA' GHAL OMMOK. ITLOB GHALIHA, U OFFRILHA L-GHAJNUNA TIEGHEK FIL-BZONN.

the sign of the cross  

QABEL TERGA' TRODD SALIB IEHOR IFTAH DIN IL-CLIP QASIRA JISIMHA  THE SIGN OF THE CROSS BILLI TIKKLIKJA FUQ L-ISEM.

ARAHA KEMM-IL DARBA THOSS IL-BZONN BIEX TIFIMHA SEW U NIGGARANTILEK LI MA TRODDX SALIB IEHOR B'INDIFFERENZA JEW GHAX IMDORRI TRODDU TA' MALAJR JEW KIF GIE GIE.


Fi zmien il-Ghid, l-insara jitlobu t-talba tar-Regina Coeli flok l-Angelus. Ara ftit ta' l-istorja u t-tifsira taghha..

It-talba ta’ l-Ghid, ir-Regina Coeli (Sultana tas-Sema) hija att ta’ tifhir sabieh hafna lill-Qawmien tas-Sinjur taghna Gesu’ Kristu u lil Ommu l-Vergni Marija. Ghalkemm l-origini ta’ din it-talba ma humiex maghrufa, din tmur lura lejn it-13 il-seklu. kompli aqra.

jekk trrid tisma' ir-regina coeli kantanta bi stil gregorjan, ikklikja fuq l-isem.   regina coeli

A SENIOR CITIZEN GIVES AN ADVICE ( ANZJAN JAGHTI PARIR)

IKKLIKJA FUQ IT-TITOLU A SENIOR CITIZEN (anzjan jaghti parir) biex tiftah filmat qasir bl-ingliz. Ara taqbilx ma' dak li jghid...............


IR-ROKNA TA' SAN PIO MINN PIETRELCINA


  Il-hajja ta' dan il-patri frangiskan, San Pio minn Pietrelcina, qaddis ta' zminijietna, issahhar lil kull min jaqraha. Dan l-ahhar gie f'idejja ktieb fuq hajtu li tant interessani li hsibt li naqilbu ghall-malti u naqsmu maghkom b'mod ta' kapitlu kull xahar. Tajjeb li meta wiehed tolqtu xi haga, jieqaf jahseb ftit fuqha ghax dak ikun il-mument li fih dan il-patri jkun qed iqarribna lejn Alla.

 KAPITLU 1 PIETRELCINA, IL-BENNIENA TA’ PADRE PIO — IL-FAMILJA U L-PREDESTINAZZJONI TIEGHU

KAPITLU 2. IL-VOKAZZJONI RELIGJUZA TIEGHU.

KAPITLU 3  L-ISTIGMATI JEW IL-PJAGI TA' KRISTU


KAPITLU 4 IR-RIHA TFUH TA' QDUSIJA

KAPITLU 5 IL-BILOKAZZJONIJIET TA' PADRE PIO


IR-RELAZZJONI TAGHNA MA’ GESU’ U MARIJA

 

​L-ghan tal-hajja taghna hawn fid-dinja huwa li nikbru fl-imhabba u nimxu fuq il-passi ta’ Gesu’ li qal li huwa t-Triq, il-Verita’ u l-Hajja. Gesu’ huwa l-iskop ewlieni ta’ l-esistenza taghna. Jaghti tifsira lill-grajjiet kollha li jsehhu f’hajjitna- ferh, swied il-qalb, successi u fallimenti. Ommu u Ommna hija dejjem qrib Gesu’ Binha. Il-qaddisin jemfassizzaw li Marija hija l-iqsar triq ghall-qalb ta’ Alla.

Kif ser insahhu r-relazzjoni taghna maghhom u nikbru fil-hbiberija taghna ma’ Gesu’ u Marija, Ommu sabiex inkunu kuntenti kemm hawn fid-dinja kif ukoll fil-hajja li ghadha gejja?

AHRAB ID-DNUB

Id-dnub huwa ghadu ta’ Alla.  Alla u d-dnub ma jistghux jezistu flimkien. Jew ma’ Alla jew max-xitan. San Injazju minn Loyola halla miktub li irridu nkunu lesti li mmutu biex ma noffendux lil Alla.  Tmut mhux biss thalli hajtek, izda ukoll twarrab il-volonta’ tieghek meta din tmur kontra r-rieda ta’ Alla.

Ir-rigal ta’ San Duminku Savio, lil Gesu’ kien dan: Mewt iva, dnub le. Santa Marija Goretti halliet hajjitha taht id-daqqiet tas-sikkina biex ma taghmilx id-dnub kontra l-virtu tal-purita’. Il-martri kollha hallew hajjithom ghax l-ghazla taghhom kienet Kristu. Il-grazzja ta’ Alla tghinna nirbhu d-dnub. Niftakru biss li d-dnub il-mejjet inezzana mill-grazzja ta’ Alla u d-dnub il-venjal idghajjifna.

TGHALLEM FUQ ALLA BIEX TAGHRFU AKTAR

Ma nistghux inhobbu lil Alla jekk ma naghrfuhx. L-ahjar triq? Qari tal-Kelma Tieghu u l-Meditazzjoni fuqha. San Girolmu jikteb:” Injoranza fil-Kelma ta’ Alla, injoranza fuq Kristu.” Rizultat tal-qari tal-Kelma ta’ Alla huwa bidla fina ghal ahjar fir-relazzjonijiet taghna ma’ Alla. Ghax kif jghidilna San Pawl li “ mhux jiena qed nghix, imma Kristu li hu fija.”

AQRA L-HAJJIET TAL-QADDISIN

Nissel fik abitudni li taqra l-hajjiet tal-qaddisin. Il-qaddisin kienu l-hbieb ta’ Alla kif ukoll eroj tieghu. Ahna nemmu fil-kommunjoni mal-Qaddisin. Il-katekizmu jghallimna li l-qaddisin jistghu jghinuna b’hafna modi u manjieri: bil-qawwa ta’ l-intercessjoni taghhom quddiem Alla huma jistghu jitolbu ghalina u jipprezentaw it-talb taghna Quddiemu.

Bhalna twieldu fid-dnub u bhalna kienu midimbin, izda huma habirku li jsiru qaddisin, habirku hawn fid-dinja li r-relazzjoni taghhom ma’ Alla tikber kuljum. Bil-ghajnuna ta’ Alla rebhu kull xkiel u qdew il-missjoni taghhom li Alla afdalhom. San Injazju minn Loyola rcieva bosta grazzji waqt il-mixja tieghu biex jikkonverti billi kien jaqra l-hajjiet tal-qaddisin.

GHIX DEJJEM FIL-PRESENZA TA’ ALLA.

Is-sigriet li tghix hajja bazata fuq it-taghlim ta’ Kristu hija l-sforz li tghix kull mument ta’ hajtek fil-presenza ta’ Alla. Irridu nifmuha tajjeb li Alla jinsab kullimkien bhalma jghid San Pawl: fih ahna nghixu, fih ahna nicaqalqu, fih ahna ahna. Li tghix fil-presenza ta’ Alla hija triq certa biex tghix tajjeb, ‘l boghod mid-dnub. Santa Tereza ta’ Avila tafferma din il-verita’ meta tghid li ahna nidimbu ghaliex quddiemna ma jkollniex il-presenza ta’ Alla. U jekk haddiem jaghti xoghlu u ma jiskartax ghax jaf li l-imghallem tieghu qed jarah, kemm izjed in-nisrani jahrab id-dnub meta jaf li Alla, jarah, Alla jisimghu, Alla jiggudikah. Saqsi lilek innifsek meta ffaccjat b’diffikulta jekk taghmilx dik il-haga jew l-ohra: X’kien jaghmel Gesu’ li kieku kien floki jew x’kienet taghmel Marija Ommu li kieku kellha ssib ruhha fl-istess cirkustanza? U skond ir-risposta li jkollok, opra.

DAHHAL IL-PENITENZA FIL-PROGRAMM TA’ HAJTEK.

Anke minkejja li l-penitenza tmur kontra n-natura taghna ( ghax in-natura taghna trid il-fsid u mhux tbatija) il-penitenza trid tkun imdahhla fil-programm ta’ hajjitna. Jekk realment inhobbu lil Gesu’ irrid nissagrifikaw lilna nfusna ghal imhabba tieghu u ghas-salvazzjoni ta’ l-erwieh. Aqraw il-hajjiet tal-qaddisin u araw kemm batew, kemm merew lil qalbhom biex jghogbu lil Gesu’ Kristu.  L-imghallem divin taghna qalilna li “min irid jimxi warajja jichad lilu nnfisu, jerfa’ salibu kuljum u jimxi warajja.” Kemm ibatu l-atleti biex jirbhu kuruna li titbiedel, jew titlu li maz-zmien jintnesa’! Ahna lkoll atleti ta’ Kristu msejha biex nigru l-girja u nircievu il-kuruna tal-glorja ta’ dejjem li ma titbiel qatt u ma johodilna hadd.

KUN HANIN U AHFER.

Gia la darba nghixu ma’ haddiehor xi darba jew ohra ser nindarbu. Hemm zewg reazzjonijiet ghal offizi li nircievu: jew tpattija jew mahfra u hniena. It-triq li tghogob lil Gesu’ hija dik tal-hniena u l-mahfra bhalma qalilna Kristu: Kunu ta’ qalb hanina bhalma hu Missierkom tas-smewwiet. Alexander Pope il-poeta ingliz jishaq l-istess tema meta jghid: Li tizbalja hija xi haga umana, imma li tahfer hija haga divina. Il-kelma ta’ Alla twissina biex ma nhallux ix-xemx tinzel fuq ir-rabja taghna. Din hija verita’ relevanti u tghodd hafna bejn ir-ragel u l-mara fil-hajja mizzewga taghhom.

KUN TA’ SERVIZZ GHAL OHRAJN

San Pawl ghal darb’ohra jghidilna li aktar thossok ferhan li taghti milli meta tircievi. Madre Tereza ta’ Kalkutta tinkoraggina naghmlu l-istess f’sentenza qasira: Aghtu sakemm tbatu. L-aqwa ezempju li taghti huwa Kristu fuq is-salib. Huwa ta kollox ghalina sa l-ahhar qatra ta’ Demmu. Irridu naghzlu bejn il-hajja li fiha Kristu jkun ic-centru ta’ hajjitna jew fejn ic-centru taghna hija hajjitna bla ma jimpurtana minn ta’ madwarna. Jekk Kristu hu c-centru ta’ hajtna, bilfors li rridu tkun ta’ servizz ghal haddiehor ghax ahna ilkoll irridu nimxu fuq il-passi ta’ l-Imghallem taghna Gesu’ Kristu li gie biex jaqdi u mhux biex ikun moqdi.

NOFFRU RADD IL-HAJR

Wiehed mis-sentimenti l-aktar li jintghogob u li johrog mill-qalb huwa r-ringrazzjament. Is-Salmist jghidilna biex naghtu hajr lill-Mulej ghaliex huwa tajjeb. Kemm sofra Gesu’ meta kien wiehed biss mill-imgiddma, u dan samaritan, li gie biex iroddlu hajr talli fejqu.

NIMXU MA’ MARIJA

Nghollu harsitna ‘l fuq lejn l-Omm taghna tas-Sema u nitolbuha tharisna minn fost il-konfuzjoni morali, it-taqlib politku mondjali, gwerrer, tixrid ta’ demm u ncertezzi. Inqieghdu t-tama taghna f’din l-Kewba tal-Bahar li tipprotegina fil-maltemp tal-hajja sabiex naslu fil-port tas-salvazzjoni qawwija u shah.

Imxi ma’ Marija, tkellem ma’ Marija u hobb lil Marija. Hija t-tama tieghek u tieghi kif insellmulha fis-Salve Regina.

 mejju 2019 @KUMMENTARJU


MEJJU

2019

GHAL ARKIVJI KUMMENTARJU:

2019

2018

 SENSIELA TA' STEJJER QOSRA BL-INGLIZ MIGBURA FI KTEJJEB ZGHIR U LI JWASSLU MESSAGG TA' DUTTRINA.

epamphlet (1)  epamphlet (3)

epamphlet (2)  AQRA L-BIBBJA ON LINE

 

  

GESU FETHILNA L-BIEB TAS-SALVAZZJONI

POEZIJA TA' TIFHIR F'GIEH KRISTU SULTAN FIL-FESTA TIEGHU, NHAR IL-25 TA' NOVEMBRU, 2018

Fix-xahar ta' April, Papa Frangisk hareg Ezortazzjoni Appostolika jisimha Gaudete et Exsultate (Ifirhu u Thennew). Ebda nisrani ma ghandu jonqos li jkun jaf il-kontenut interessanti u attwali taghha.

 Ikklikja fuq  it-titlu Gaudete et Exsultate biex tidhol fil-pagna  u tara x'messagg irid iwassallilna l-Papa Frangisk.

L-ewwel parti - KULHADD IMSEJJAH GHALL-QDUSIJA

It-tieni parti- IL-PERIKLI GHALL-QDUSIJA

It-tielet parti - IL-PROGRAMM TA' GESU' GHALL-QDUSIJA

Ir-raba parti - MEZZI OHRA TA' QDUSIJA

Il-hames u l-ahhar parti - IX-XITAN TASSEW JEZISTI. NAHARBU MINNU 

Hu wiehed mill-quizes li jinsabu fl-ARKIVJU u ara kemm inti familjari mal-Bibbja.

ARKIVJU


PAPA FRANGISK IKELLMEK.

KUN AF X'QIEGHED JGHID IL-PAPA MEXXEJ TAL-KNISJA KATTOLIKA BILLI TIKKLIKJA FUQ 

ID-DISKORS TIEGHU TA' L-ANGELUS FIL-QOSOR.

SUGGETTI VARJI 

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ: XIEHDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC...

  SANTA GEMMA GALGANI U T-TENTAZZJONIJIET

Din is-sena nitfghu l-attenzjoni taghna fuq festi marjani li jigu celebrati matul dak ix-xahar partikulari. Naraw l-origini taghhom u x'messagg iwasslulna.

 MEJJU - IS-SINJURA TA' FOURVIERE, LYON, RHONE FRANZA.


ALBUMS MARJANI

IX-XAHAR TA' MEJJU HU DEDIKAT LIL MARIJA SSMA

MEJJU

 Mounting created Bloggif

META TIFTAKAR GHID MATUL DAN IX-XAHAR:

O MARIJA LI DHALT FID-DINJA MINGHAJR TEBGHA, AGHTINA L-GRAZZJA LI NOHORGU MINNHA MINGHAJR HTIJA

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 
 1.  tghallem il-katekizmu mill-esperjenza ta' Stefano u Berta;  
2. niskopru lil alla;      3.randy u ohtu debbie jghallmuna

Din is-serje, ir-raba wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. 

L-ewwel lezzjoni -NELGHBU T-TRASKURAGNI 
It-tieni lezzjoni - LA TGERGIRX JEW TGEMGEM 
 It-tielet lezzjoni - LA TQARRAQX -
Ir-raba lezzjoni - LA TKUNX DIZUBBIDJENTI

X

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez gentiru u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

TREASURE CHEST VOL 10 (Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.)

 


EDITH U L-HALLIEL 

AQRA L-ISTORJA JISIMHA " EDITH U L-HALLIEL ", MIGJUBA GHAT-TFAL FI KTIEB.


SERJE TA' TAGHRIF KULTULARI GHAT TFAL DWAR GRAJJIET STORICI, u PERSUNAGGI .

3. IL-GWERRA TA' MITT SENA

2.  GULJU CESARE

1.  ALESSANDRU L-KBIR


Zmien ilu saret l-Ostensjoni tal-Lizar Imqaddes gewwa Turin qed jigi prezentat taghrif fuq din ir-relikwija adattat ghat-tfal. Il-prezentazzjoni ghandha tkun ta' interess ukoll ghal adulti. 

ikklikja fuq il-kliem biex tiftah il-ktieb.

il-lizar ta' kristu

GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI.


AQRA NOTAMENTI QOSRA FUQ KARATTRI BIBBLICI


KARATTRI BIBBLICI

TBISSIMA GARANTITA U XI DAHQA WKOLL

As the storm raged, the captain realized his ship was sinking fast. He called out, "Anyone here know how to pray?" One man stepped forward. "Aye, Captain, I know how to pray." "Good," said the captain, "you pray while the rest of us put on our life jackets - we're one short."

AVVIZI

QADDES DAWN IL-JIEM BIS-SMIGH TAL-QUDDIES, TQARBIN U XI TALB IEHOR PRIVAT.

MEJJU


1 TA' MEJJU FESTA TA' SAN GUZEPP HADDIEM - NITOLBU LIL ALLA BIEX JINDOKRA LILL-HADDIEMA KOLLHA MINN KULL DENI.

3 TA' MEJJU L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR

4 TA' MEJJU L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

12 TA' MEJJU SER JIGI CELEBRAT JUM L-OMM. NITOLBU GHAL OMMIJIET HAJJIN U MEJTIN

13 TA' MEJJU TIFKIRA TA' L-EWWEL DEHRA TA' FATIMA.

22 TIFKIRA TA' SANTA RITA MINN CASCIA

 Cerca un Santo

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a free website with Yola