jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT

 

MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha, ghall-kbar, ghall-genituri u anke ghat-tfal Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika. Fi ftit kliem huwa magazine kattoliku ghal kulhadd.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.

AGHMEL IL-QUDDIESA PARTI MILL-HAJJA TIEGHEK TA' KULJUM.

HU MINNHA L-AKBAR GID. KIF?


 Fix-xahar ta' April, Papa Frangisk hareg Ezortazzjoni Appostolika jisimha Gaudete et Exsultate (Ifirhu u Thennew). Ebda nisrani ma ghandu jonqos li jkun jaf il-kontenut interessanti u attwali taghha.

 Ikklikja fuq  it-titlu Gaudete et Exsultate biex tidhol fil-pagna  u tara x'messagg irid iwassallilna l-Papa Frangisk.

L-ewwel parti - KULHADD IMSEJJAH GHALL-QDUSIJA

It-tieni parti- IL-PERIKLI GHALL-QDUSIJA

It-tielet parti - IL-PROGRAMM TA' GESU' GHALL-QDUSIJA

Ir-raba parti - MEZZI OHRA TA' QDUSIJA

Il-hames u l-ahhar parti - IX-XITAN TASSEW JEZISTI. NAHARBU MINNU 

mill-pinna ta san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena 20162015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008

ONORJU III, GIRGOR IX, CELESTINU  IV

 SENSIELA TA' STEJJER QOSRA BL-INGLIZ MIGBURA FI KTEJJEB ZGHIR U LI JWASSLU MESSAGG TA' DUTTRINA.

epamphlet (1)  epamphlet (3)

epamphlet (2)  AQRA L-BIBBJA ON LINE

 

kelma tassew f'waqtha


PAPA FRANGISK IKELLMEK.

KUN AF X'QIEGHED JGHID IL-PAPA MEXXEJJ TAL-KNISJA KATTOLIKA BILLI TIKKLIKJA FUQ 

UDJENZI PAPA FRANGISK

ID-DISKORS TIEGHU TA' L-ANGELUS FIL-QOSOR.

SUGGETTI VARJI 

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ: XIEHDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC...

ID-DUMNIKANI - ghaliex jghidulhom "il-klieb tal-mulej"

Din is-sena l-hsieb tieghi hu li niffoka fuq is-santwarji marjani esteri bid-devozzjonijiet lejhom u l-istorja taghhom.  Fejn hu possibbli wiehed jista' jara filmati ta' kif dawn il-popli devoti jiccelebraw il-festi  biex esternament juru d-devozzjoni taghhom lejn Marija Ssma. Omm il-bnedmin kollha.

SETTEMBRU - IS-SANTWARJU TA' MARIJA REGINA TAL-QADDISIN KOLLHA - ANCONA

ALBUMS MARJANI

IX-XAHAR TA' SETTEMBRU HU DEDIKAT LID-DULURI TA' MARIJA SSAM

Mounting created Bloggif

META TIFTAKAR LISSEN DIN IT-TALBA :

OMM QADDISA, ISMA' TALBI,

DAWK IL-PJAGI QIEGHDLI F'QALBI,

T'IBNEK GESU..

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez gentiru u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

TREASURE CHEST VOL 10 (Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.)

"Il-HOLQIEN MADWARNA" huwa sensiela ta' clips/kontribuzzjoni dwar l-ambjent taghna u dak kollu li jghix fih. 

PETRA


This monument has featured in Indiana Jones and the Last Crusade.  Hopefully, when you watch the video you'll be transported to the honeycomb of hand-hewn caves, temples, and tombs carved from blushing pink sandstone in the high desert of Jordan.

 


Din is-serje, it-tieni wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA TAL-KTIEB 


L-ewwel lezzjoni - NELGHBU T-TRASKURAGNI (1)

It-tieni lezzjoni - LA TGERGIRX JEW TGEMGEM (2)  

It-tielet lezzjoni - LA TQARRAQX (3)

EJJEW NITKELLMU....

NELBGHU T-TRASKURAGNI

EJJEW NITKELLMU

LA TGERGIRX JEW TGEMGEM


KATEKIZMU GHAT-TFAL MA NQARRQUX


LA TQARRAQX

 

AQRA L-ISTORJA JISIMHA " EDITH U L-HALLIEL ", MIGJUBA GHAT-TFAL F'SENSIELA QASIRA.

1  KAPITLU - HALLIEL JIDHOL FID-DAR TA' EDITH

Il-hidma tal-PROFETA SAMWEL - migbura f'episodji illustrati ghat-tfal.

ikklikja fuq il-kliem JISIMNI SAMWEL biex tmur fuq hargiet ta' qabel
 Zmien ilu saret l-Ostensjoni tal-Lizar Imqaddes gewwa Turin qed jigi prezentat taghrif fuq din ir-relikwija adattat ghat-tfal. Il-prezentazzjoni ghandha tkun ta' interess ukoll ghal adulti. 

ikklikja fuq il-kliem biex tiftah il-ktieb.

il-lizar ta' kristu

GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI. il-hajja ta' santa tereza minn kalkutta .                         

aqra, tghallem u pingi

IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA TAL-KTIEB BIEX TIFTHU

TBISSIMA GARANTITA U XI DAHQA WKOLL

A married couple, before retiring to sleep  were arguing who will be making the coffee the following morning.

The wife said: " The Bible says that men should make the coffee."

The husband replied saying "No, its not. It is the duty of woman to prepare the coffee.Show me otherwise."

And the wife said "HE -BREWS"

AVVIZI

QADDES DAWN IL-JIEM BIS-SMIGH TAL-QUDDIES, TQARBIN U XI TALB IEHOR PRIVAT.


SETTEMBRU
8 SETTEMBRU FESTA TAT-TWELID TA' MARIJA SSMA MAGHRUFA BHALA L-BAMBINA

14 SETTEMBRU FESTA TA' L-EZALTAZZJONI TAS-SALIB

15 TIFKIRA TAD-DULURI TA' MARIJA SSMA.

21 SETTEMBRU FESTA TA' SAN MATTEW APPOSTLU

23 SETTEMBRU FESTA TA' SAN PIO MINN PETRALCINA

29 SETTEMBRU FESTA TA' SAN MIKIEL, SAN GABIRJIEL U SAN RAFEL, ARKANGLI.


 Cerca un Santo

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

FOR A BRIEF REFLECTION ON THE GOSPEL OF THE DAY

 

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a free website with Yola