jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT

 

MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha, ghall-kbar, ghall-genituri u anke ghat-tfal.  Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika. Fi ftit kliem huwa magazine kattoliku ghal kulhadd.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.

MARIJA ADDOLORATA -

  POWERPOINT ISPIRATA MIT-TALBA TA' SAN GORG PRECA.
IR-ROKNA TA' SAN PIO MINN PIETRELCINA


  Il-hajja ta' dan il-patri frangiskan, San Pio minn Pietrelcina, qaddis ta' zminijietna, issahhar lil kull min jaqraha. Dan l-ahhar gie f'idejja ktieb fuq hajtu li tant interessani li hsibt li naqilbu ghall-malti u naqsmu maghkom b'mod ta' kapitlu kull xahar. Tajjeb li meta wiehed tolqtu xi haga, jieqaf jahseb ftit fuqha ghax dak ikun il-mument li fih dan il-patri jkun qed iqarribna lejn Alla.

 KAPITLU 1 PIETRELCINA, IL-BENNIENA TA’ PADRE PIO — IL-FAMILJA U L-PREDESTINAZZJONI TIEGHU

KAPITLU 2. IL-VOKAZZJONI RELIGJUZA TIEGHU.

KAPITLU 3  L-ISTIGMATI JEW IL-PJAGI TA' KRISTU

KAPITLU 4 IR-RIHA TFUH TA' QDUSIJA


L-AVVENTURA TA' L-UBBIDJENZA  

Alla jikteb l-ahjar avventuri. Minn Abraham sa l-Appostli, Alla jigbed lejh nies semplici mir-rutina tal-hajja ta’ kuljum u jippredestinhom ghall-vjaggi li huma qatt ma hasbu fihom. Mose’ kien qed jirgha’  l-merhliet ta’ hatnu, imma wara l-grajja tas-sigra taqbad minghajr ma tikkonsma, sab ruhu jmexxi poplu shih barra mill-iskjavitu’. Pietru kien qed jistad f’rokna oskura, imma wara li ltaqa’ ma’ bniedem eccezzjonali huwa sab ruhu gewwa Ruma jmexxi l-poplu ta’ Alla.

Ebda vjagg minn dawn ma kien mistenni u hafna drabi anqas ma kien mixtieq ghal inqas fl-ewwel kaz. Mose’ qal lil Alla li huwa ma kienx jinqala’ biex jitkellem u Geremija oggezzjona ghall-missjoni li ried jafdalu Alla billi qallu li kien ghadu zaghzugh, bla esperjenza. F’kull kaz Alla wiegeb ghal oggezzjoni taghhom u rdoppja l-offerta tieghu. Madanakollu Alla baqa’ jirrispetta l-liberta’ taghhom. Huma kellhom jiehdu l-ewwel pass minn jeddhom. U ghalhekk l-ingredjent sigriet ghal dawn l-avventuri kienet l-ubbidjenza. L-avventuri taghhom bdew biss meta obdew, billi hallew kollox warajhom u imxew wara Alla.

Minghajr ubbidjenza ma hemm ebda avventura. L-Vangelu ghandu diversi grajjiet dwar dawk li xtaqu jimxu wara Kristu. Jippruvaw jiktbu l-avventuri taghhom, imma minghajr ubbidjenza allura jfallu. F’kaz minnhom ragel jghid lil Gesu’ li jrid jimxi warajh, imma jitolbu biex l-ewwel jmur id-dar isellem lin-niesu. Imma Gesu’ jwiegbu li hadd li jqieghed idejh fuq il-mohriet u jhares lura ma hu tajjeb ghas-saltna ta’ Alla . Jew tiftakru iz-zaghzugh ghani li rrifjuta li jinqata’ mir-rikezzi tieghu u ghazel aktar li jhalli lil Gesu’ milli jimxi warajh.

Din il-konnessjoni bejn l-avventura u l-ubbidjenza tidher xi ftit stramba. Il-kultura taghna tapprezza aktar lil ta’ l-ewwel milli lil ta’ l-ahhar. Jekk irridu avventura jehtieg li nhallu f’idejn haddiehor li jippjanaha ghalina, xi hadd aqwa minna. Ma nistghux nippjanawha ahna.  Awtur iehor irid jaqbad il-pinna. Aktar ma jkun tajjeb l-awtur, aktar tkun tajba l-avventura.

Kif ser isehh dan fil-hajja taghna? Probabilment ma ahniex ser niltaqghu ma' xi sigra taqbad minghajr ma tikkonsma jew ser nircievu xi zjajjar angelici mis-sema. Pjuttost Alla hafna drabi jkellimna bis-sahha ta’ triqat ohra sottili. Xi minn daqqiet ikun mument eccezzjonali li jispirana. Jew li naccettaw ubbidjenza gejja minn naha ta’ superjur taghna.  Bi prudenza mehtiega u kultant bis-sahha ta’ ghajnuna minn xi habib jew direttur spiritwali, jirnexxilna naghrfu id Alla f’dawn ic-cirkustanzi.

U meta naghrfu r-rieda ta’ Alla, u naccettawha, hawn tibda’ l-ubbidjenza.


april 2019 @KUMMENTARJU


APRIL

2019

GHAL ARKIVJI KUMMENTARJU:

2019

2018

SENSIELA TA' LEZZJONIJIET IMSEJSA FUQ L-IDEJAT TA' SAN GORG PRECA

4. IL-KRUHA TAD-DNUB

3, IS-SAGRIFICCJU TAL-VOLONTA'.

2. IL-KUMPANNIJA HAZINA

1. IL-FINI TAL-BNIEDEM.

 SENSIELA TA' STEJJER QOSRA BL-INGLIZ MIGBURA FI KTEJJEB ZGHIR U LI JWASSLU MESSAGG TA' DUTTRINA.

epamphlet (1)  epamphlet (3)

epamphlet (2)  AQRA L-BIBBJA ON LINE

 

  xi tfisser ix-xema ta' l-ghid

jew il-blandun


POEZIJA TA' TIFHIR F'GIEH KRISTU SULTAN FIL-FESTA TIEGHU, NHAR IL-25 TA' NOVEMBRU, 2018

Fix-xahar ta' April, Papa Frangisk hareg Ezortazzjoni Appostolika jisimha Gaudete et Exsultate (Ifirhu u Thennew). Ebda nisrani ma ghandu jonqos li jkun jaf il-kontenut interessanti u attwali taghha.

 Ikklikja fuq  it-titlu Gaudete et Exsultate biex tidhol fil-pagna  u tara x'messagg irid iwassallilna l-Papa Frangisk.

L-ewwel parti - KULHADD IMSEJJAH GHALL-QDUSIJA

It-tieni parti- IL-PERIKLI GHALL-QDUSIJA

It-tielet parti - IL-PROGRAMM TA' GESU' GHALL-QDUSIJA

Ir-raba parti - MEZZI OHRA TA' QDUSIJA

Il-hames u l-ahhar parti - IX-XITAN TASSEW JEZISTI. NAHARBU MINNU 

Hu wiehed mill-quizes li jinsabu fl-ARKIVJU u ara kemm inti familjari mal-Bibbja.

ARKIVJU


PAPA FRANGISK IKELLMEK.

KUN AF X'QIEGHED JGHID IL-PAPA MEXXEJ TAL-KNISJA KATTOLIKA BILLI TIKKLIKJA FUQ 

ID-DISKORS TIEGHU TA' L-ANGELUS FIL-QOSOR.

SUGGETTI VARJI 

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ: XIEHDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC...

storja vera ta' konverzjoni

KIEN JOBZOQ LEJN DAWK LI KIENU JATTENDU L-QUDDIES – ISSA SAR SACERDOT.

Din is-sena nitfghu l-attenzjoni taghna fuq festi marjani li jigu celebrati matul dak ix-xahar partikulari. Naraw l-origini taghhom u x'messagg iwasslulna.

APRIL  - IL-MADONNA TAL-HNIENA GEWWA GALLIVIAGGIO


ALBUMS MARJANI

IX-XAHAR TA' APRIL HU DEDIKAT LIL EWKARISTIJA

APRIL

 Mounting created Bloggif

META TIFTAKAR GHID MATUL DAN IX-XAHAR:

O GESU' EWKARISTIJA KUN INTI L-FERH U L-HENA TA' HAJTI KOLLHA.

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 
 1.  tghallem il-katekizmu mill-esperjenza ta' Stefano u Berta;  
2. niskopru lil alla;      3.randy u ohtu debbie jghallmuna

Din is-serje, ir-raba wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. 

L-ewwel lezzjoni -NELGHBU T-TRASKURAGNI 
It-tieni lezzjoni - LA TGERGIRX JEW TGEMGEM 
 It-tielet lezzjoni - LA TQARRAQX -
Ir-raba lezzjoni - LA TKUNX DIZUBBIDJENTI

X

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez gentiru u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

TREASURE CHEST VOL 10 (Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.)

 


EDITH U L-HALLIEL 

AQRA L-ISTORJA JISIMHA " EDITH U L-HALLIEL ", MIGJUBA GHAT-TFAL FI KTIEB.


SERJE TA' TAGHRIF KULTULARI GHAT TFAL DWAR GRAJJIET STORICI, u PERSUNAGGI .

2.  GULJU CESARE

1.  ALESSANDRU L-KBIR


Zmien ilu saret l-Ostensjoni tal-Lizar Imqaddes gewwa Turin qed jigi prezentat taghrif fuq din ir-relikwija adattat ghat-tfal. Il-prezentazzjoni ghandha tkun ta' interess ukoll ghal adulti. 

ikklikja fuq il-kliem biex tiftah il-ktieb.

il-lizar ta' kristu

GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI.


AQRA L-HAJJA TA' SAN BENEDITTU, IL-PATRUN TA' L-EWROPA -IT-TIENI PARTI


l-ewwel parti SAN BENEDITTU
it-tieni parti SAN BENEDITTU

TBISSIMA GARANTITA U XI DAHQA WKOLL

A police officer in a small town stopped a motorist who was speeding down Main Street. "But officer," the man said, "I can explain."

"Just be quiet!!!" snapped the officer. "...or I'm going to let you cool off in jail until the chief gets back."

"But officer, I just wanted to say...."

"And I said KEEP QUIET! Now you're going to jail!"

A few hours later, the officer checked up on his prisoner and said, "Lucky for you that the chief's at his daughter's wedding. He'll be in a good mood when he gets back."

"Don't count on it," said the man in the cell. "I'm the groom!"


AVVIZI

QADDES DAWN IL-JIEM BIS-SMIGH TAL-QUDDIES, TQARBIN U XI TALB IEHOR PRIVAT.

MARZU


1 TA' MARZU L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR

2 TA' MARZU L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

6 TA' MARZU L-ERBGHA TA' L-IRMIED JEW L-EWWEL JUM TAR-RANDAN. GHAL MIN HU OBBLIGAT HEMM ID-DMIR LI JSUM U JASTIENI RUHU MILL-IKEL TAL-LAHAM.

19 TA' MARZU FESTA TA' SAN GUZEPP. IR-RAGEL TA' MARIJA SSMA.

25 TA' MARZU FESTA TA' META L-ANGLU GABIRJEL HABBAR LIL MARIJA SSMA LI KELLHA TKUN OMM ALLA.

 Cerca un Santo

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a free website with Yola