jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT

 

MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha . Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.

Ix-xahar li ghada, f'April, Papa Frangisk hareg Ezortazzjoni Appostolika jisimha Gaudete et Exsultate (Ifirhu u Thennew). Ebda nisrani ma ghandu jonqos li jkun jaf il-kontenut interessanti u attwali taghha.

 Ikklikja fuq  it-titlu Gaudete et Exsultate biex tidhol fil-pagna biex tidhol u tara x'messagg irid iwassallilna l-Papa Frangisk.

L-ewwel parti - KULHADD IMSEJJAH GHALL-QDUSIJA

suggett: IL-KUNCERT

mill-pinna ta san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena 20162015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008

ONORJU III, GIRGOR IX, CELESTINU  IV

 SENSIELA TA' STEJJER QOSRA BL-INGLIZ MIGBURA FI KTEJJEB ZGHIR U LI JWASSLU MESSAGG TA' DUTTRINA.

epamphlet (1)  epamphlet (3)

epamphlet (2)  AQRA L-BIBBJA ON LINE

 


PAPA FRANGISK IKELLMEK.

KUN AF X'QIEGHED JGHID IL-PAPA MEXXEJJ TAL-KNISJA KATTOLIKA BILLI TIKKLIKJA FUQ 

UDJENZI PAPA FRANGISK

ID-DISKORS TIEGHU TA' L-ANGELUS FIL-QOSOR.

SUGGETTI VARJI 

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ: XIEHDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC...

FTIT IDEJAT BIEX ISSIR QADDIS U THOBB AKTAR LIL ALLA.

Din is-sena l-hsieb tieghi hu li niffoka fuq is-santwarji marjani esteri bid-devozzjonijiet lejhom u l-istorja taghhom.  Fejn hu possibbli wiehed jista' jara filmati ta' kif dawn il-popli devoti jiccelebraw il-festi  biex esternament juru d-devozzjonui taghhom lejn Marija Ssma. Omm il-bnedmin kollha.

   MEJJU - IL-MADONNA TA' TRAPANI, SQALLIJA


ALBUMS MARJANI

IX-XAHAR TA' MEJJU HU DEDIKAT LILL-MADONNA, MARIJA OMM GESU'.

Mounting created Bloggif

META TIFTAKAR LISSEN DIN IT-TALBA :

O MARIJA LI DHALT FID-DINJA MINGHAJR TEBGHA, AGHTINA L-GRAZZJA LI NOHORGU MINNHA MINGHAJR HTIJA. .

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez gentiru u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

"Il-HOLQIEN MADWARNA" huwa sensiela ta' clips/kontribuzzjoni dwar l-ambjent taghna u dak kollu li jghix fih. 


GLOBAL WARMING

What causes climate change (also known as global warming)? And what are the effects of climate change? Learn the human impact and consequences of climate change for the environment, and our lives.What causes climate change (also known as global warming)? And what are the effects of climate change? Learn the human impact and consequences of climate change for the environment, and our lives.  


Din is-serje, it-tieni wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA TAL-KTIEB 


L-ewwel lezzjoni - NELGHBU T-TRASKURAGNI (1)

It-tieni lezzjoni - LA TGERGIRX JEW TGEMGEM (2)  

EJJEW NITKELLMU....

NELBGHU T-TRASKURAGNI

EJJEW NITKELLMU

LA TGERGIRX JEW TGEMGEM

Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.

 


GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI.

san murialdo


 il-hajja ta' santa rita, is-soru minn cascia .                         

aqra, tghallem u pingi

IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA TAL-KTIEB BIEX TIFTHU

 Ftit tal-jiem ilu saret l-Ostensjoni tal-Lizar Imqaddes gewwa Turin qed jigi prezentat taghrif fuq din ir-relikwija adattat ghat-tfal. Il-prezentazzjoni ghandha tkun ta' interess ukoll ghal adulti. 

ikklikja fuq il-kliem biex tiftah il-ktieb.

il-lizar ta' kristu

;

Il-hidma tal-PROFETA SAMWEL - migbura f'episodji illustrati ghat-tfal.

TBISSIMA GARANTITA U XI DAHQA WKOLL

   Two beggars are sitting on a park bench in Ireland. One is holding a cross and the other a Star of David. Both are holding hats to collect contributions. People walk by, lift their noses at the man with the Star of David and drop money into the hat of the man with the cross. Soon, the hat of the man with the cross is filled and the hat of the man with the Star of David is empty.

      A priest watches for a while and then approaches the men. He says to the man with the Star of David, "Don't you realize that this is a Catholic country? You'll never get any contributions holding a Star of David."

      The man turns to the one with the cross and says, "Moishe, can you imagine, this guy is trying to tell us how to run our business?"


AVVIZI

MEJJU 2018

THALLI QATT JUM JGHADDI MINGHAJR MA SSELLEM LIL MARIJA SSMA BIT-TALBA TAR-=RUZARJU.

MEJJU 1............ FESTA TA' SAN GUZEPP HADDIEM. ITLOB GHALL-HADDIEMA KOLLHA BIEX IL-MULEJ ALLA JEHLISHOM MIT-TIGRIB TAR-RUH U TAL-GISEM WAQT XOGHLHOM

MEJJU 4 .........L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR

MEJJU 5 ........... L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

MEJJU 12 ........ TLUGH IS-SEMA TAL-MULEJ TAGHNA GESU' KRISTU.

MEJJU 20......... FESTA TA' PENTEKOSTE JEW INZUL TA' LP-ISPIRTU SANTU FUQ L-APPOSTLI

MEJJU 22 ......... FESTA TA' SANTA RITA

MEJJU 27 ........HADD IT-TRINITA.


 Cerca un Santo

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

FOR A BRIEF REFLECTION ON THE GOSPEL OF THE DAY

 

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a free website with Yola