jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT

 

MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha . Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.

AGHMEL IL-QUDDIESA PARTI MILL-HAJJA TIEGHEK TA' KULJUM.

HU MINNHA L-AKBAR GID. KIF?


 Fix-xahar ta' April, Papa Frangisk hareg Ezortazzjoni Appostolika jisimha Gaudete et Exsultate (Ifirhu u Thennew). Ebda nisrani ma ghandu jonqos li jkun jaf il-kontenut interessanti u attwali taghha.

 Ikklikja fuq  it-titlu Gaudete et Exsultate biex tidhol fil-pagna  u tara x'messagg irid iwassallilna l-Papa Frangisk.

L-ewwel parti - KULHADD IMSEJJAH GHALL-QDUSIJA

It-tieni parti- IL-PERIKLI GHALL-QDUSIJA

It-tielet parti - IL-PROGRAMM TA' GESU' GHALL-QDUSIJA

Ir-raba parti - MEZZI OHRA TA' QDUSIJA

mill-pinna ta san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena 20162015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008

ONORJU III, GIRGOR IX, CELESTINU  IV

 SENSIELA TA' STEJJER QOSRA BL-INGLIZ MIGBURA FI KTEJJEB ZGHIR U LI JWASSLU MESSAGG TA' DUTTRINA.

epamphlet (1)  epamphlet (3)

epamphlet (2)  AQRA L-BIBBJA ON LINE

 

kelma tassew f'waqtha


PAPA FRANGISK IKELLMEK.

KUN AF X'QIEGHED JGHID IL-PAPA MEXXEJJ TAL-KNISJA KATTOLIKA BILLI TIKKLIKJA FUQ 

UDJENZI PAPA FRANGISK

ID-DISKORS TIEGHU TA' L-ANGELUS FIL-QOSOR.

SUGGETTI VARJI 

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ: XIEHDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC...

IT-TBERIK TAL-BIRRA

Din is-sena l-hsieb tieghi hu li niffoka fuq is-santwarji marjani esteri bid-devozzjonijiet lejhom u l-istorja taghhom.  Fejn hu possibbli wiehed jista' jara filmati ta' kif dawn il-popli devoti jiccelebraw il-festi  biex esternament juru d-devozzjoni taghhom lejn Marija Ssma. Omm il-bnedmin kollha.

SETTEMBRU - IS-SANTWARJU TA' MARIJA REGINA TAL-QADDISIN KOLLHA - ANCONA

ALBUMS MARJANI

IX-XAHAR TA' SETTEMBRU HU DEDIKAT LID-DULURI TA' MARIJA SSAM

Mounting created Bloggif

META TIFTAKAR LISSEN DIN IT-TALBA :

OMM QADDISA, ISMA' TALBI,

DAWK IL-PJAGI QIEGHDLI F'QALBI,

T'IBNEK GESU..

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez gentiru u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

TREASURE CHEST VOL 10 (Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.)

"Il-HOLQIEN MADWARNA" huwa sensiela ta' clips/kontribuzzjoni dwar l-ambjent taghna u dak kollu li jghix fih. 

THE SQUARE WAVES

God made nature the most beautiful element on this planet by giving it countless gifts and blessings. God wants us to give nature all our love as it is one of his greatest creations on this planet. We must learn to respect nature as it is an extremely powerful element. We must thank God for filling this planet with wonderful creations. The Isle of Rhe, France, is a popular tourist destination because people get to witness the power and beauty of nature. The island has a width of three miles and length of 19 miles. The pattern that the waves make near this island attracts tourists from all over the world.

When you take a look at the waves, you will observe a chess-like pattern on the surface. As the pattern looks mesmerizing, all the tourists go on top of the lighthouse to get a proper view of the sea. The reason why these patterns form is due to the intersection of two seas near the island. Known as the cross sea, the weather patterns of the two seas leads to the formation of this incredible design. Although it looks stunning, it is quite dangerous to be on the cross sea as the riptide is extremely powerful. As a result of this, it can put people in danger as hey have never experienced anything like it. Thankfully, the waters are safe most of the time as the weather doesn’t always lead to the formation of the cross sea.

 


Din is-serje, it-tieni wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA TAL-KTIEB 


L-ewwel lezzjoni - NELGHBU T-TRASKURAGNI (1)

It-tieni lezzjoni - LA TGERGIRX JEW TGEMGEM (2)  

It-tielet lezzjoni - LA TQARRAQX (3)

EJJEW NITKELLMU....

NELBGHU T-TRASKURAGNI

EJJEW NITKELLMU

LA TGERGIRX JEW TGEMGEM


KATEKIZMU GHAT-TFAL MA NQARRQUX


LA TQARRAQX

 


AQRA L-ISTORJA JISIMHA EDITH U L-HALLIEL, MIGJUBA GHAT-TFAL F'SENSIELA QASIRA.


1  KAPITLU - HALLIEL JIDHOL FID-DAR TA' EDITH

 


GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI. il-hajja ta' santa rita, is-soru minn cascia .                         

aqra, tghallem u pingi

IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA TAL-KTIEB BIEX TIFTHU

 Zmien ilu saret l-Ostensjoni tal-Lizar Imqaddes gewwa Turin qed jigi prezentat taghrif fuq din ir-relikwija adattat ghat-tfal. Il-prezentazzjoni ghandha tkun ta' interess ukoll ghal adulti. 

ikklikja fuq il-kliem biex tiftah il-ktieb.

il-lizar ta' kristu

;

Il-hidma tal-PROFETA SAMWEL - migbura f'episodji illustrati ghat-tfal.

ikklikja fuq il-kliem JISIMNI SAMWEL biex tmur fuq hargiet ta' qabel


TBISSIMA GARANTITA U XI DAHQA WKOLL

Standing at the gates of heaven


At the end of the age when all the believers were standing in line waiting to get into heaven, the angel Gabriel appeared and said, “I want all the men to form two lines.
One line will be for the men who were the true heads of their households. The other will be for the men who were dominated by their wives.”
Gabriel continued, “And now we need all of the women to report to Mary and Martha on the other side of the gate.”
The women left while the men hurriedly formed two lines. The line of men who were dominated by their wives was seemingly unending. The line of men who were the true head of their household had just one man standing in it.
Gabriel said to the first line, “You men ought to be ashamed of yourselves. You were appointed to be the heads of your households and you have not fulfilled your purpose. Of all of you, there is only one man who obeyed.”
Then Gabriel turned to the lone man and asked, “How did you come to be in this line?” The man sheepishly replied, “My wife told me to stand here.”

AVVIZI

QADDES DAWN IL-JIEM BIS-SMIGH TAL-QUDDIES, TQARBIN U XI TALB IEHOR PRIVAT.


LULJU
BDEJNA L-VAKANZI TAS-SAJF U NIXTIEQILKOM LI TGAWDUHOM SKONT MA TIXTIEQ QALBKOM.

IZDA NIFTAKRU LI R-RUH MA GHANDHIEX VAKANZI. IX-XITAN DEJJEM IDUR MADWARNA LEJL U NHAR.

LULJU 6 ....L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR.

TAHBAT UKOLL IT-TIFKIRA TA' SANTA MARIJA GORRETTI LI TAT HAJJITHA BIEX MA TAGHMILX ID-DNUB KONTRA L-VIRTU TAL-KASTITA'.

LULJU 7 .....L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

AWISSU

AWISSU 3.....L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR

AWISSU 4 ....L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR.

TAHBAT UKOLL IT-TIFKIRA TAL-QADDIS GWANNI MARIJA VIANNEY

AWISSU 10.....FESTA SAN LAWRENZ MARTRI

AWISSU 15.....FESTA TA' MARIJA ASSUNTA


 Cerca un Santo

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

FOR A BRIEF REFLECTION ON THE GOSPEL OF THE DAY

 

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a free website with Yola