jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT

 

MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha . Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.

mill-pinna ta san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena 20162015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008

ONORJU III, GIRGOR IX, CELESTINU  IV

 SENSIELA TA' STEJJER QOSRA BL-INGLIZ MIGBURA FI KTEJJEB ZGHIR U LI JWASSLU MESSAGG TA' DUTTRINA.

epamphlet (1)  epamphlet (3)

epamphlet (2)  AQRA L-BIBBJA ON LINE

 


PAPA FRANGISK IKELLMEK.

KUN AF X'QIEGHED JGHID IL-PAPA MEXXEJJ TAL-KNISJA KATTOLIKA BILLI TIKKLIKJA FUQ 

UDJENZI PAPA FRANGISK

ID-DISKORS TIEGHU TA' L-ANGELUS FIL-QOSOR.

SUGGETTI VARJI 

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ: XIEHDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC...

GHALIEX GESU' TGHAMMED?

Din is-sena l-hsieb tieghi hu li niffoka fuq is-santwarji marjani esteri bid-devozzjonijiet lejhom u l-istorja taghhom.  Fejn hu possibbli wiehed jista' jara filmati ta' kif dawn il-popli devoti jiccelebraw il-festi  biex esternament juru d-devozzjonui taghhom lejn Marija Ssma. Omm il-bnedmin kollha.

  APRIL - IS-SANTWARJU TAL-MADONNA DELLA GUARDIA - GENOVA


ALBUMS MARJANI

IX-XAHAR TA' APRIL HU DEDIKAT LILL-QAWMIEN TA' KRISTU MILL-MEWT, IR-REBHA TIEGHU FUQ ID-DNUB

  Mounting created Bloggif

META TIFTAKAR LISSEN DIN IT-TALBA :

NIFIRHULEK O GESU LI BIL-QAWMIEN TIEGHEK MILL-IMWIET, INTI IRBAHT ID-DNUB .

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez gentiru u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

"Il-HOLQIEN MADWARNA" huwa sensiela ta' clips/kontribuzzjoni dwar l-ambjent taghna u dak kollu li jghix fih. 
THE SUN ABOVER US

The sun keeps the planets in its orbit with a tremendous magnetic force. What would happen if it disappeared entirely? Learn about the star at the center of our solar system, and how it is critical to all life as we know it. 
 


Din is-serje, it-tieni wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA TAL-KTIEB 


L-ewwel lezzjoni - NELGHBU T-TRASKURAGNI (1)

It-tieni lezzjoni - LA TGERGIRX JEW TGEMGEM (2)  

                 (1)                                (2)

open links in new window

Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.

 


GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI.

san murialdo

(open link in new window)


 il-hajja ta' san guzepp, il-missier putattiv ta'  gesu'.                         

aqra, tghallem u pingi

IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA TAL-KTIEB BIEX TIFTHU

 Ftit tal-jiem ilu saret l-Ostensjoni tal-Lizar Imqaddes gewwa Turin qed jigi prezentat taghrif fuq din ir-relikwija adattat ghat-tfal. Il-prezentazzjoni ghandha tkun ta' interess ukoll ghal adulti. 

ikklikja fuq il-kliem biex tiftah il-ktieb.

il-lizar ta' kristu

;

Il-ktieb ta' DANJIEL - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal.

TBISSIMA GARANTITA U XI DAHQA WKOLL

It seems a farm boy accidentally overturned his wagon load of corn. The farmer who lived nearby heard the noise. "Hey Willis!!" the farmer yelled. "Forget your troubles. Come in with us. Then I'll help you get the wagon up."

"That's mighty nice of you, " Willis answered, "but I don't think Pa would like me to."

"Awe, come on," the farmer insisted.

"Well okay," the boy finally agreed, and added, "But Pa won't like it."

After a hearty dinner, Willis thanked his host. "I feel a lot better now, but I know Pa is going to be real upset."

"Don't be foolish !" the neighbour said with a smile. "By the way, where is he?"

"Under the wagon."


AVVIZI

APRIL 2018APRIL 1 FESTA TA' L-GHID IL-KBIR

APRIL 6 L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR

ARIL 7 L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

APRIL 8 FESTA TAL-HNIENA DIVINA . MIT 30 TA' MARZU TIFKIRA TAL-MEWT TA' KRISTU, IL-GIMGHA L-KBIRA,

TIBDA N-NOVENA TAL-HNIENA DIVINA. DEVOZZJONI SABIEHA HAFNA LI WIEHED JGHID IL-KURUNELLA TAL-HNIENA DIVINA BHALA PREPARAZZJONI GHALL-FESTA.


 Cerca un Santo

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

FOR A BRIEF REFLECTION ON THE GOSPEL OF THE DAY

 

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a free website with Yola