jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT

 

MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha . Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.

kurzita' tal-gimgha mqaddsa  -  IT-THEJJIJA TA' PURCISSJONI TAL-GIMGHA MQADDSA GO SPANJA.


Il-preparamenti huma tassew iebsa ghall-partecipanti fill-purcissjoni, l-aktar ghar-reffiegha, li jithejjew minn zmien qabel jiehdu sehem. Izda, imbaghad is-sodisfazzjoni ma jitkejjilx.

Ikklikja fuq il-KELMIET FILMAT THEJJIJA GHALL-PURCISSJONJIET u tifhem aktar dak li jghaddu minnu l-partecipanti biex jaghtu wirja ta' devozzjoni lil dawk li jmorru jarawhom.


ARA L-PURCISSJONI TA' L-GHID IL-KBIR LI SSIR GEWWA ORIHUELA FI SPANJA BILLI TIKKLIKJA FUQ IL-KELMIET PURCISSJONI TA' L-GHID.

mill-pinna ta san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena 20162015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008

ONORJU III, GIRGOR IX, CELESTINU  IV

 SENSIELA TA' STEJJER QOSRA BL-INGLIZ MIGBURA FI KTEJJEB ZGHIR U LI JWASSLU MESSAGG TA' DUTTRINA.

epamphlet (1)  epamphlet (3)

epamphlet (2)  AQRA L-BIBBJA ON LINE

 


PAPA FRANGISK IKELLMEK.

KUN AF X'QIEGHED JGHID IL-PAPA MEXXEJJ TAL-KNISJA KATTOLIKA BILLI TIKKLIKJA FUQ 

UDJENZI PAPA FRANGISK

ID-DISKORS TIEGHU TA' L-ANGELUS FIL-QOSOR.

SUGGETTI VARJI 

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ: XIEHDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC...

BIT-TALB TISSAHHAH IL-FAMILJA NISRANIJA

Din is-sena l-hsieb tieghi hu li niffoka fuq is-santwarji marjani esteri bid-devozzjonijiet lejhom u l-istorja taghhom.  Fejn hu possibbli wiehed jista' jara filmati ta' kif dawn il-popli devoti jiccelebraw il-festi  biex esternament juru d-devozzjonui taghhom lejn Marija Ssma. Omm il-bnedmin kollha.

 MARZU: IS-SANTWARJU TAL-MADONNA TA' ALTOTTING- GERMANJA


ALBUMS MARJANI

IX-XAHAR TA' MARZU HU DEDIKAT LILL-QADDIS SAN GUZEPP

Mounting created Bloggif

META TIFTAKAR LISSEN DIN IT-TALBA :

SAN GUZEPP TA' QALB SAFJA, ITLOB GHALINA .

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez gentiru u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

"Il-HOLQIEN MADWARNA" huwa sensiela ta' clips/kontribuzzjoni dwar l-ambjent taghna u dak kollu li jghix fih. 

Volcanoes are as dangerous as they are majestic. Over 50 eruptions rock our planet every year. This video helps you understand what causes volcanoes to form and erupt—and shows where they are most likely to be found. 

      volcanoes

 


Din is-serje, it-tieni wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA TAL-KTIEB 


L-ewwel lezzjoni - NELGHBU T-TRASKURAGNI

Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.

TREASURE CHEST VOL 10 HARGA NUMRU 15


GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI.

san murialdo

 il-hajja ta' san guzepp, il-missier putattiv ta'  gesu'.                         

aqra, tghallem u pingi

IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA TAL-KTIEB BIEX TIFTHU

 Ftit tal-jiem ilu saret l-Ostensjoni tal-Lizar Imqaddes gewwa Turin qed jigi prezentat taghrif fuq din ir-relikwija adattat ghat-tfal. Il-prezentazzjoni ghandha tkun ta' interess ukoll ghal adulti. 

ikklikja fuq il-kliem biex tiftah il-ktieb.

il-lizar ta' kristu

;

Il-ktieb ta' DANJIEL - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal.

TBISSIMA GARANTITA U XI DAHQA WKOLL

Poor Leroy had fallen on hard times. He lost his job at the fertilizer plant,  his unemployment had run out, and he was evicted from his apartment. He packed what little he had in a knapsack, made a little sign that read "Will work for food" and set off down the road on foot.

Toward the middle of the day, he came to a farmhouse. He was getting very hungry, and so he knocked on the front door. A woman answered, and Leroy explained his situation, and how he could do most anything and how hungry he was.

At first the woman refused, but he persisted. Finally she asked "Can you paint?"

"Oh yes, ma'am," Leroy said, "I sure can paint. I've done a lot of painting. Just let me show you." The woman relented, found a can of paint and a brush and said, "You go around back and paint the porch, and I'll fix you dinner." Happily, Leroy went to work.

About 40 minutes later, Leroy appeared at the front door. "Are you finished so soon?" asked the woman.

"Oh yes, ma'am," said Leroy, "but I think you ought to know that's not a Porsche, it's a Volvo."
IL-HIN GHADDEJ U MA JISTENNA LIL HADD. IBZA' GHALIH. UZAH TAJJEB.

AVVIZI

MARZU 20182 TA' MARZU L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR

3 TA' MARZUL-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

19 TA' MARZU TIFKIRA TA' SAN GUZEPP MISSIER PUTTATIV TA' KRISTU GESU'

25 TA' MARZU HADD IL-PALM.

30 TA' MARZU IL-GIMGHA L-KBIRA. HEMM L-OBBLIGU TAS-SAWM U ASTINENZA


 Cerca un Santo

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

FOR A BRIEF REFLECTION ON THE GOSPEL OF THE DAY

 

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a free website with Yola