jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT

 

MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha . Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.

SIT TAL-MILIED GHALL-FAMILJA KOLLHA.

STEJJER U NOVELLI BI SFOND TAL-MILIED,  TRADIZZJONIJIET FIL-PAJJIZI MADWAR ID-DINJAINFORMAZZJONI INTERESSANTI FUQ HWEJJEG KONNESSI MAL-MILIEDCHRISTMAS CRAFTS GHAT-TFALTAHBIL IL-MOHHU HAFNA SUGGETTI OHRA.

XI HAGA TOGHGOB LILEK JEW LILL-FAMILJA SER ISSIB ZGUR.

mill-pinna ta san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena 20162015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008

ONORJU III, GIRGOR IX, CELESTINU  IV

 SENSIELA TA' STEJJER QOSRA BL-INGLIZ MIGBURA FI KTEJJEB ZGHIR U LI JWASSLU MESSAGG TA' DUTTRINA.

epamphlet (1)  epamphlet (3)

epamphlet (2) 

  AQRA L-BIBBJA ON LINE

 

PAPA FRANGISK IKELLMEK.

KUN AF X'QIEGHED JGHID IL-PAPA MEXXEJJ TAL-KNISJA KATTOLIKA BILLI TIKKLIKJA FUQ 

UDJENZI PAPA FRANGISK

ID-DISKORS TIEGHU TA' L-ANGELUS FIL-QOSOR.

SUGGETTI VARJI 

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ: XIEHDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC...

is-success huwa bhal pendulum-taqtax qalbek

IX-XAHAR TA' DICEMBRU HU DEDIKAT LIT-TWELID TA' GESU'

Mounting created Bloggif

META TIFTAKAR LISSEN DIN IT-TALBA:

L-IBEN TA' ALLA SAR BNIEDEM; GLORJA LILL MISSIER ETC....

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 


Hobb il-qari ghax dan jghinek tizvilluppa dak li diga taf. Ghal dan il-ghan qed noffrilek Magazine bl-ingliz forma ta' comics li fih wiehed jista' jaqra novelli, taghrif generali, storja u serje ta' avventuri u pagna ta' divertiment. Titilfux u aqrah mill-bidu sa l-ahhar. (IKKLIKJA FUQ IT-TITLU HOBB IL-QARI BIEX TARA L-MAGAZINES TA' QABLU)


GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

IL-HAJJA LLUSTRATA TA' SANTA TEREZA TAL-BAMBIN GESU'


IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA TAL-KTIEB BIEX TIFTHU

 Ftit tal-jiem ilu saret l-Ostensjoni tal-Lizar Imqaddes gewwa Turin qed jigi prezentat taghrif fuq din ir-relikwija adattat ghat-tfal. Il-prezentazzjoni ghandha tkun ta' interess ukoll ghal adulti. 

ikklikja fuq il-kliem biex tiftah il-ktieb.

il-lizar ta' kristu

;

TBISSIMA GARANTITA U XI DAHQA WKOLL

Why do Brides Wear White?

Attending a wedding for the first time, a little girl whispered to her mother, “Why is the bride dressed in white?”

The mother replied, ‘Because white is the color of happiness, and today is the happiest day of her life.’

The child thought about this for a moment then said, “So why is the groom wearing black?”

 

IL-HIN GHADDEJ U MA JISTENNA LIL HADD. IBZA' GHALIH. UZAH TAJJEB.

AVVIZI

DICEMBRU 20171 TA' DICEMBRU - FL-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR

2 TA' DICEMBRU- L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

8 TA' DICEMBRU - FESTA TA' MARIJA MMAKULATA .QADDES DAN IL-JUM B'QUDDIESA U TQARBINA.


25 TA' DICEMBRU JUM IL-MILIED.

31 TA' DICEMBRU L-AHHAR JUM TAS-SENA. IRRINGRAZZJA LILL-MULEJ GHAL KEMM IRCEVEJT GHAJNUNA TAR-RUH U TAL-GISEM MINGHANDU U ITLOBU MAHFRA GHAL KEMM INQASTU.

 Cerca un Santo

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

FOR A BRIEF REFLECTION ON THE GOSPEL OF THE DAY

 

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a free website with Yola