jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT

 

MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha . Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.

SENSIELA TA' TAGHRIF U NFORMAZZJONI FIL-QOSOR DWAR XI PATRIMONJU UNIVERSALI TAL-BNIEDEM, BHALMA HUMA PALAZZI, KASTELLI, KNEJJES, PITTURI U MUZEWIJIET.


XOGHOL IDEJN IL-BNIEDEM - PITTURI


mill-pinna ta san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena 20162015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008

 SENSIELA TA' STEJJER QOSRA BL-INGLIZ MIGBURA FI KTEJJEB ZGHIR U LI JWASSLU MESSAGG TA' DUTTRINA.

epamphlet (1)  epamphlet (3)

epamphlet (2) 

  AQRA L-BIBBJA ON LINE

 

PAPA FRANGISK IKELLMEK.

KUN AF X'QIEGHED JGHID IL-PAPA MEXXEJJ TAL-KNISJA KATTOLIKA BILLI TIKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA TAL-PAPA.

ID-DISKORS TIEGHU TA' L-ANGELUS FIL-QOSOR.

SUGGETTI VARJI 

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ: XIEHDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC...

IL-PONT TA' L-ANGLI..ghaliex jghidulu hekk..u fejn jinsab?

IX-XAHAR TA' SETTEMBRU HUWA DEDIKAT LID-DULURI TA' MARIJA VERGNI

Mounting created Bloggif

MATUL SETTEBMRU GHID DIN IT-TALBA META TIFTAKAR

OMM QADDISA,

ISMA TALBI,

DAWK IL-PJACI QIEGHDLI F'QALIB

T'IBNEK GESU' IMSALLAB

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 


Hobb il-qari ghax dan jghinek tizvilluppa dak li diga taf. Ghal dan il-ghan qed noffrilek Magazine bl-ingliz forma ta' comics li fih wiehed jista' jaqra novelli, taghrif generali, storja u serje ta' avventuri u pagna ta' divertiment. Titilfux u aqrah mill-bidu sa l-ahhar. (IKKLIKJA FUQ IT-TITLU HOBB IL-QARI BIEX TARA L-MAGAZINES TA' QABLU)

 


XI TFISSER IL-MAGHMUDIJA LI RCEVEJT META KONT GHADNI TARBIJA? 

 KTIEB TA' ATTIVITA'


IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA TAL-KTIEB BIEX TIFTHU

 Ftit tal-jiem ilu saret l-Ostensjoni tal-Lizar Imqaddes gewwa Turin qed jigi prezentat taghrif fuq din ir-relikwija adattat ghat-tfal. Il-prezentazzjoni ghandha tkun ta' interess ukoll ghal adulti. 

ikklikja fuq il-kliem biex tiftah il-ktieb.

il-lizar ta' kristu

;

TBISSIMA GARANTITA U XI DAHQA WKOLL

  Calling in Sick

Negotiations between union members and their employer were at an impasse. The union denied that their workers were flagrantly abusing their contract's sick-leave provisions.

One morning at the bargaining table, the company's chief negotiator held aloft the morning edition of the newspaper, "This man," he announced, "called in sick yesterday!"

There on the sports page, was a photo of the supposedly ill employee, who had just won a local golf tournament with an excellent score.

The silence in the room was broken by a union negotiator. "Wow," he said. "Just think of what kind of score he could have had if he hadn't been sick!"

IL-HIN GHADDEJ U MA JISTENNA LIL HADD. IBZA' GHALIH. UZAH TAJJEB.

AVVIZI

LULJU 20171 TA' LULJU - FL-EWWEL SIBT TAX-XAHAR U TIFKIRA TAL-BEATU INJAZJU FALZON

7 TA' LULJU- L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR

26 TA' LULJU TIFKIRA TAL-GENITURI TA' MARIJA SSMA., SANT'ANNA U SAN GWAKKINAWWISSU 2017
5 TA' AWWISSU - L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

15 TA' AWWISSU FESTA TAT-TLUGH FIS-SEMA TA' MARIJA SSMA.

 Cerca un Santo

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

FOR A BRIEF REFLECTION ON THE GOSPEL OF THE DAY

 

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a Free Website with Yola.