jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT

 

MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha . Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.

SIT TAL-MILIED GHALL-FAMILJA KOLLHA.

STEJJER U NOVELLI BI SFOND TAL-MILIED,  TRADIZZJONIJIET FIL-PAJJIZI MADWAR ID-DINJAINFORMAZZJONI INTERESSANTI FUQ HWEJJEG KONNESSI MAL-MILIEDCHRISTMAS CRAFTS GHAT-TFALTAHBIL IL-MOHHU HAFNA SUGGETTI OHRA.

XI HAGA TOGHGOB LILEK JEW LILL-FAMILJA SER ISSIB ZGUR.

SENSIELA TA' TAGHRIF U NFORMAZZJONI FIL-QOSOR DWAR XI PATRIMONJU UNIVERSALI TAL-BNIEDEM, BHALMA HUMA PALAZZI, KASTELLI, KNEJJES, PITTURI U MUZEWIJIET.


XOGHOL IDEJN IL-BNIEDEM - PITTURI

(l-AHHAR FIS-SENSIELA 1)

suggett: IX-XIBKA TAS-SIGURTA'

ARKIVJU


sensiela ta' slideshows b'messagg evangeliku.


mill-pinna ta san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena 20162015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008

 SENSIELA TA' STEJJER QOSRA BL-INGLIZ MIGBURA FI KTEJJEB ZGHIR U LI JWASSLU MESSAGG TA' DUTTRINA.

epamphlet (1)  epamphlet (3)

epamphlet (2) 

  AQRA L-BIBBJA ON LINE

 

PAPA FRANGISK IKELLMEK.

KUN AF X'QIEGHED JGHID IL-PAPA MEXXEJJ TAL-KNISJA KATTOLIKA BILLI TIKKLIKJA FUQ 

UDJENZI PAPA FRANGISK

ID-DISKORS TIEGHU TA' L-ANGELUS FIL-QOSOR.

SUGGETTI VARJI 

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ: XIEHDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC...

L-ISTORJA TAT-TJARA TAL-PAPIET

IX-XAHAR TA' OTTUBRU HU DEDIKAT LIL MARIJA SSMA TAHT IT-TITLU TAR-RUZARJU

Mounting created Bloggif

MATUL OTTUBRU U L-BQIJA OFFRI RIGAL SABIH LIL MARIJA SSMA. BILLI TGHID IR-RUZARJU

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 


Hobb il-qari ghax dan jghinek tizvilluppa dak li diga taf. Ghal dan il-ghan qed noffrilek Magazine bl-ingliz forma ta' comics li fih wiehed jista' jaqra novelli, taghrif generali, storja u serje ta' avventuri u pagna ta' divertiment. Titilfux u aqrah mill-bidu sa l-ahhar. (IKKLIKJA FUQ IT-TITLU HOBB IL-QARI BIEX TARA L-MAGAZINES TA' QABLU)

 


GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

IL-HAJJA LLUSTRATA TA' SANTA TEREZA TAL-BAMBIN GESU'


IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA TAL-KTIEB BIEX TIFTHU

 Ftit tal-jiem ilu saret l-Ostensjoni tal-Lizar Imqaddes gewwa Turin qed jigi prezentat taghrif fuq din ir-relikwija adattat ghat-tfal. Il-prezentazzjoni ghandha tkun ta' interess ukoll ghal adulti. 

ikklikja fuq il-kliem biex tiftah il-ktieb.

il-lizar ta' kristu

;

TBISSIMA GARANTITA U XI DAHQA WKOLL

  Wife: "Do you want dinner?" 

Husband: "Sure! What are my choices?" 

Wife: "Yes or no." 

---------------------------------------------------------------------

Karmenu: Naghmillek imhatra li jiena naqbez aktar minn dak ic-cint.

Toni: Kif jista' jkun, anqas nemmnek. Ragel mimli bhalek!!!!!!!

Karmenu: Imma int lest li taghmel imhatra?

Toni: Iva. Marret.

Karmenu: Imma kemm inti gidra. Mhux bil-fors naqbez aktar mic-cint.Qatt rajt xi cint jaqbez?


IL-HIN GHADDEJ U MA JISTENNA LIL HADD. IBZA' GHALIH. UZAH TAJJEB.

AVVIZI

OTTUBRU 20176 TA' OTTUBRU - FL-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR

7 TA' OTTUBRU- L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR U FESTA TAL-MADONNA TAR-RUZARJU

FTAKAR BIEX KULJUM TOFFRI RIGAL LIL MARIJA SSMA BIR-RUZARJU

 Cerca un Santo

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

FOR A BRIEF REFLECTION ON THE GOSPEL OF THE DAY

 

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a free website with Yola